Tevhide Davet

ET-TUHFET'UL MEDENİYYE Fİ'L AKÎDET'İS SELEFİYYE | ŞEYH HAMAD BİN NÂSIR

Başlatan İ'tisam, 23.01.2023, 21:47

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 11 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

İ'tisam


İmam Ebu'l Kâsım Abdullâh bin Halef el-Mukri el-Endulisî'nin Görüşünün Zikri

Mulahhas şerhinde nüzul hadisini zikrederken şöyle dedi:

"Bu hadiste, ilim ehlinin dediği gibi Allâhu Teâlâ'nın temas olmaksızın[271] ve keyfiyetlendirmeksizin, yedi kat semanın üstünde, arşın üzerinde olduğuna dair bir delil bulunmaktadır. Onların görüşlerinin delili, Allâhu Teala'nın şu buyruğudur:

﴿‌الرَّحْمَنُ ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ ‌اسْتَوَى﴾

"Rahman Arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Yine Allâhu Teala'nın şu buyruğudur:

﴿ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾

"Sonra arşa istivâ etti." (el-A'râf, 7/54)

Yine Allâhu Teala'nın şu buyruğudur:

﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۞ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾

"Me'âric (yükselme yolları) sahibi Allâh tarafından kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı..." (el-Me'âric, 70/2-3)

Ayette geçen Urûc kelimesi, yükselmek anlamına gelir.

Mâlik bin Enes dedi ki: "Allâh Azze ve Celle, fi's Semâ (semadadır), ilmi ise her yerdedir ve ilminin olmadığı bir yer yoktur."

"Fi's Semâ," sözü ile kastettiği "Ala's Semâ"dır, (semanın üzerinde olmasıdır)."

Nihayet söyle dedi: "Zikrettiklerimin hepsi, istivânın mecazi olduğunu ve istivânın manasının istila olduğunu savunan kişinin görüşünün batıllığı hususunda açık delillerdir. Çünkü istilanın manası lügatte birisine galip gelmeye çalışmaktan sonra meydana gelir, ancak Allâh'a hiçbir kimse galip gelemez.

Ümmet, kastedilenin mecaz olduğu noktasında ittifak etmediği sürece sözü hakikati üzerine hamletmek, sözün bir hakkıdır. Zira Rabbimizden bize indirilene tabi olmanın bundan başka yolu yoktur. Ancak Allâh'ın kelamı -bir başka veçhe teslim olmayı gerektiren bir şey bunu men etmedikçe- vecihlerden en şöhret bulmuş olanına ve en zahiri olanına hamledilmelidir. Şayet her iddiacının mecaz iddiasını kabul etseydik, ibadetlerden hiçbiri sabit olmazdı. Fakat Allâh, Arapların -alışageldiği hitabın ve dinleyenlerin nezdinde manası sahih olacak şekilde- anlayacağı tarzın dışında ümmete hitap etmekten münezzehtir.

İstivâ lügatte malumdur ve anlaşılan bir şeydir. İstivâ, uluvv (yücelik), bir şeyin üzerine yükselmek ve orada temekkün etmek (yerleşmek) demektir.

Şayet biri bize ihticac ederek şöyle dese: "Şayet bu şekilde olsaydı, Allâh mahlûkata benzerdi. Çünkü mekânların kuşattığı ve ihtiva ettiği şeyler mahluktur."

Denilir ki: Bu, bunu gerektirmez. Çünkü Allâhu Teâlâ'nın,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur." (eş-Şûrâ, 42/11)

Yine, Allâh yarattıklarına kıyas edilmez, O mekânlardan önce de vardı. Akıllarda doğrulanmıştır ve delillerle de sabittir ki Allâh, ezelde hiçbir mekânda değildi ve yok da değildi. Durum böyleyken yarattıklarından bir şeye nasıl kıyas edilir? Veya O'nun ve yarattıklarının arasında nasıl bir misallik veya benzerlik olur? Allâh, zalimlerin dedikleri şeylerden çok daha yücedir.

Eğer birisi şöyle derse: "Bizler, Rabbimizi ezelde var olmakla ve hiçbir mekânda olmamakla vasıflandırdık. Sonra Allâh mekânları yarattı ve böylece Kendisi de bir mekânda oldu. Böylece Allâh'da değişiklik ve intikal söz konusu olduğunu ikrar etmiş oluruz. Böylece, Allâh ezelde sahip olduğu (mekânsızlık) sıfatından zail oldu ve bir mekânda bulunup diğer bir mekânda bulunmadı."

Ona denilir ki: Aynı şekilde sen de Allâh'ın bir mekânda olmadığını, sonra da her mekânda olduğunu iddia ettin. Senin mabudun sana göre değişiklik gösterdi ve bir mekânda değilken tüm mekânlara intikal etti!

Eğer şöyle derse: "Şüphesiz Allâh, ezelde de şu anda olduğu gibi tüm mekânlardaydı."

Bu durumda iddia sahibi, Allâh ile beraber ezelde eşyayı ve mekânları var etmiştir ki bu fasittir.

Şayet şöyle derse: "Allâh'ın ezelde mekânda değilken, sonra mekâna intikal etmesi senin katında caiz mi?"

Ona şöyle denilir: İntikal ve hâl değiştirmeye gelince; bunu, O'nun hakkında ıtlak etme yolu yoktur. Çünkü O'nun ezelde var olması, bir mekânda olmasını gerektirmez. Aynı şekilde O'nun intikal etmesi de bir mekânda olmasını gerektirmez. O bu hususta yaratılmışlar gibi değildir.

Fakat, her ne kadar aynı anlamlara sahip olsalar da biz "Mekânı olmayan [bir mekâna] istivâ etmiştir," deriz ancak "O intikal etmiştir" demeyiz. Nitekim "O'nun arşı var" deriz, ancak "O'nun serîri (yatağı) var" demeyiz. Yine "O, el-Hakîm'dir" deriz, ancak "O, el-Âkil'dir (akıl sahibidir)" demeyiz. "O, İbrâhîm'in halilidir" deriz, ancak "O, İbrâhîm'in sadîkidir (arkadaşıdır)" demeyiz. Çünkü biz Allâhu Teâlâ'nın Kendi nefsini isimlendirdiği şeyler dışında başka bir şey ile isimlendirmeyiz, sıfatlandırmayız ve O'nun üzerine ıtlak etmeyiz. Nefsini vasıflandırdığı şeyleri O'ndan def etmeyiz, zira bu Kur'ânı defetmektir." [272]


[271] Şeyh Abd'ul Latîf bin Abd'ir Rahmân Âl'uş Şeyh Rahimehullâh, şöyle demiştir:

"Kişinin, "Allâh, arşa temas etmeden istiva etti," sözüne gelince; biz daha önce selefin ve İslam imamlarının mezhebinin, Kitap ve Sünnet'te yer alan hususlara ziyade yapmamak ve onları aşmamak olduğunu ve onların Kitap ve Sünnet'in durduğu ve sonlandırdığı yerde durup sonlandırdıklarını zikretmiştik.

İmam Ahmed Rahimehullâh şöyle demiştir: "Allâhu Teâlâ, Kendi nefsini vasfettiğinden veya Rasûlü Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'in Onu vasfettiğinden başkasıyla vasfedilmez." İmam Ahmed'den alıntı sona erdi.

Bu ise onların Allâh'a dair ilimlerinden, göğüslerinde yer alan Allâh'ın azametinden, onların nezdinde Allâhu Teâlâ'nın heybetinin şiddetli olmasından ve celalinin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Temas lafzı sonradan icat edilmiş bidat bir lafızdır. Kendisine uyulan ve tabi olunan hiç kimse bunu söylememiştir. Eğer ki bu ibareyle nassların delalet etmiş olduğu istivayı, uluvvu, yüksekliği ve fevkiyyeti (yukarıda olmayı) nefyetmek kastediliyorsa bu batıl bir sözdür. Bunu söyleyen sapmıştır, Kitab'a, Sünnet'e ve ümmetin selefinin icmasına muhalefet etmiştir, sahih akıllara ve sarih nasslara karşı kibir sergilemiştir ve şüphesiz bu kişi, kendisinden önce geçmiş Cehmîler'in cinsinden bir Cehmî'dir.

Ancak temas lafzıyla bu manayı kastetmiyorsa, hatta istiva lafzının delalet etmiş olduğu uluvv, fevkiyyet ve yüksekliği de isbat ediyorsa, bu kişi hakkında kendisinin sapık bir bidatçi olduğu ve sıfatlar konusunda şüphe ve vehim uyandıran bir söz sarfettiği söylenir.

Bu temas lafzını nefyetmek de isbat etmek de caiz değildir. Bu konuda vacib olan şey, Kitap ve Sünnet'e uymak, selefi ve imanî tabirler kullanmak ve müteşabihi terk etmektir." (ed-Durar'us Seniyye, 3/289-290)

[272] Yakın lafızlarla İbn'ul Kayyim, İctimâ'ul Cuyûş'il İslâmiyye, Dâru Atâ'ât'il İlm, sf. 227-233.

İ'tisam


[İmam] Hafız Ebû Bekir el-Hatîb Rahimehullâhu Teâlâ'nın Görüşünün Zikri

Dedi ki: "Sıfata dair söyleneceklere gelince; selefin izlediği yol bunları ispat edip zahirlerine göre hüküm vermektir ve keyfiyeti ile teşbîhi sıfatlardan nefyetmektir. Sıfatlar hakkında söylenecek söz, zat hakkında söylenecek sözün bir ayrıntısıdır. Biz sıfatlar hususunda zat hakkında izlediğimiz yolu ve misali izleriz. Âlemlerin Rabbinin isbat edilmesi malum olduğuna göre, -ki O'nu isbat etmek, ancak O'nun varlığını isbat etmektir ve O'nu sınırlandırmayı yahut keyfiyetlendirmeyi isbat etmek değildir- aynı şekilde O'nun sıfatlarını isbat etmek de ancak sıfatlarının varlığını isbat etmektir ve onları sınırlandırmayı yahut keyfiyetlendirmeyi isbat etmek değildir.

Buna göre biz el, işitmek, görmek dediğimiz vakit, bu sadece Allâh'ın Kendi nefsi hakkında isbat ettiği sıfatları isbat etmekten ibarettir. Bizler el, kudret anlamındadır, işitmek ve görmenin anlamı da ilimdir, demeyiz. Aynı şekilde bunların organ olduklarını ve onlarla ilgili fiili işlemenin araçları olduklarını da söylemeyiz. Bunları organ olan ellere, işitmelere ve görmelere benzetmeyiz ve şöyle deriz: Bunları isbat etmenin vacib oluşu, tevkîfin (Kuran ve sünnetin) bunlarla varit olmasından dolayıdır. Yine bunların teşbih edilmesini nefyetmek de vaciptir, zira Allâhu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur." (eş-Şûrâ, 42/11)

Yine Allâhu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"Hiçbir şey O'na denk değildir." (el-İhlâs, 112/4)"

Alıntı sona erdi.[273]

Hafız Zehebi dedi ki: "Sıfatların zahirleri ile kastedilen, yani kitap ve sünnetteki lafızların kullanıldıkları anlam dışında bâtınî bir anlamının olmamasıdır. Nitekim Mâlik ve başkaları şöyle demiştir: "İstivâ malumdur."

Yine aynı şekilde işitme, görme, [ilim,] kelâm, irâde, yüz ve benzeri sıfatlar hakkında söylenecek söz de böyledir: Bunlar malumdur, dolayısıyla açıklamaya ve tefsire ihtiyaç yoktur, fakat bunların hepsinin keyfiyeti bizim için meçhuldür." [274]

Zehebî dedi ki: "Nazar ehli olan müteahhirler sonradan ortaya çıkmış bir görüşe sahip olmuşlardır ki bu görüşe onlardan önce kimsenin sahip olduğunu bilmiyorum. Derler ki: Bu sıfatlar geldiği gibi kabul edilir ve bunların zahirlerinin kastedilmediğine itikat etmekle beraber tevil edilmezler.

Bundan, zahir ile iki hususun kastedildiği anlamı çıkmaktadır:

Birincisi: Bunların hitabın delâleti dışında bir tevili yoktur. Nitekim selef, istivânın malum olduğunu söyledi. Süfyân ve başkalarının da dediği gibi: Onun okunması, onun tefsiridir. Yani bunlar, dil açısından açık, maruf ve seçiktir. Bunlar için tevil ve tahrifin dar geçitlerine başvurulmaz. İşte bu, selefin mezhebidir ve bununla birlikte selef, bu sıfatların hiçbir şekilde beşerin sıfatlarına benzemedikleri hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü el-Bârî'nin ne zatında ne de sıfatlarında hiçbir benzeri yoktur.

İkincisi: Tıpkı beşerin vasfının zihinde şekillendiği gibi bu sıfatlardan hayalde şekillenen şeyin bunların zahirleri olmasıdır. Ancak bu, zahir ile kastedilen değildir. Çünkü sıfatları çok olsa dahi Allâhu Teâlâ tektir, Samed'dir, O'nun benzeri yoktur. Zira sıfatlarının hepsi haktır ancak bu sıfatların misli ve benzeri yoktur. Onu görüp de bize niteliklerini anlatabilen kimdir?

Allâh'a yemin ederim ki bizler, içimizde bulunan ruhun tanımı hususunda bile aciz, bitkin, şaşkın ve dehşete düşmüş haldeyiz. Her gece ruhumuzun el-Bârî'si tarafından vefat ettirildiği vakit (uykuda) nasıl yükseliriz? O, ruhları nasıl salıverir? Ölümden sonra ruhlar nasıl intikal eder? Öldürülmesinden sonra Rabbi nezdinde kendisine rızık verilen şehidin hayatı nasıldır?

Şu anda nebîlerin hayatı nasıldır? Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem kardeşi Mûsâ Aleyh'is Selâm'ın kabrinde namaz kıldığına nasıl şahit olmuştur? Sonra nasıl onu altıncı semâda gördü ve onunla karşılıklı konuşarak ona âlemlerin Rabbine başvurmasını ve O'ndan ümmetinin yükünü hafifletmesini istemesini tavsiye etmiştir? Mûsâ, babası Âdem ile nasıl tartıştı ve Âdem nasıl takdir edilmiş bulunan kaderi ve tövbe edip, tövbenin kabul edilmesinden sonra kınamanın faydasız olduğu hüccetiyle Mûsâ'ya galip geldi?

Aynı şekilde biz cennette nasıl olacağımızı ve hurîleri vasfetmekten de aciziz.

Ya oradan meleklere geçsek meleklerin zatları, keyfiyetleri, bazılarının dünyayı bir lokmada yutabilmelerinin mümkün olması, bununla birlikte parlak, güzel ve nuranî cevherlerinin saf olması hususunda durumumuz nicedir?

Allâh ise daha ulu ve daha büyüktür. En büyük örnek yalnız O'nundur. Mutlak kemal O'na aittir. O'nun aslen bir benzeri yoktur.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur." (eş-Şûrâ, 42/11) [275]

Zehebi'nin sözleri sona erdi. [276]

Hatîb, 463 H yılında vefat etti. Kendisinden sonra Bağdât'ta bu alandaki bilgi dalında onun benzeri hiç kimse gelmedi.


[273] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 253-254.
[274] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 254.
[275] Diğer nüshada mezkûr ayet yerine şu ayet geçmektedir:

﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"Allâh'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız." (Âl-i İmrân, 3/52)
[276] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 251.

İ'tisam


Şarkın Âlimi İmam Ebu'l Me'âlî Abd'ul Melik bin Abdillâh el-Cuveynî eş-Şâfi'î'nin Görüşünün Zikri

Er-Risâlet'un Nizâmiyye adlı kitabında şöyle dedi:

"Bu zahir nasslar hakkında ulemanın izledikleri yollar farklıdır.

Bazıları bunları tevil etme görüşünü benimsemiş ve Kitap'taki ayetler ile sahih sünnetler hususunda bu yolu izlemiştir.

Selef imamları ise, tevilden uzak durmak ve zahir nassları geldikleri şekil üzere kabul etmek, anlamlarını ise Aziz ve Celil olan Rabb'e havale etmek yolunu izlemiştir.[277]

Bizim din [278] olarak kendisinden razı olduğumuz ve Allâh'a kendisiyle itaat ettiğimiz akide ise ümmetin selefine ve bu husustaki kat'i sem'î delile tabi olmaktır. Ayrıca ümmetin icması da peşinden gidilmesi gereken bir hüccettir.

Şayet bu zahiri nassları tevil etmek uygun yahut kaçınılmaz bir şey olsaydı, selefin bununla ilgilenmeleri, onların şeriatın fer'î hükümleriyle ilgilenmelerinden daha fazla olması gerekirdi. Sahabe ve tabiin çağı, tevilden uzak durmak esasına uyarak bittiğine göre, o hâlde kendisine uyulması gereken vecih budur. Bu durumda; istivâ ayeti, Allâh'ın gelişi ayeti ve Allâh'ın şu buyruğu da buna tabidir:

﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾

"İki elimle yarattığıma..." (Sâd, 38/75)" [279]

İmam Ebu'l Feth Muhammed bin Alî dedi ki: İmam Ebu'l Me'âlî el-Cuveynî'nin yanına ölüm hastalığında ziyaret amacıyla gittik. Bize şöyle dedi: "Daha önce Selef-i Salih'in söylediklerine muhalif olarak söylediğim her görüşten döndüğüme ve Nişabur'daki kocakarıların vefat ettikleri hâl [280] üzere öldüğüme sizi şahit tutuyorum!" [281]

İmâm'ul Harameyn 478 H senesinde 60 yaşında vefat etti.

Kendisinden zekâ fışkıran, usul ve furu ilimlerinde ilim deryalarından biriydi.


[277] Selefin mezhebi, sıfatların keyfiyetini Allâh'a havale etmek olsa da selef, sıfatların manalarını zahirleri üzere hamlederek kabul etmiştir. Selefin mezhebinin sıfatların manalarını Allâh'a havale etme yönünde olduğu iddiası ise doğru değildir. Zira bu görüş, Kuran'da ve sünnette birçok anlamsız ifadenin yer aldığını ve bu ifadelerin anlamlarının peygamberler tarafından dahi bilinmediğini, dolayısıyla peygamberlerin tebliğ ettikleri ayetlerin anlamlarından bihaber olduklarını gerektirmektedir. Nitekim Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye Rahimehullâh, sıfatların manalarını Allâh'a havale eden tefvîd ehli (havaleciler) hakkında şöyle demiştir:

"Onların büyüklerinin; "Bu müşkül ve müteşabih nassların manalarını ancak Allâh bilir. Allâh'ın kastettiği mana, onların zahirinden başka bir şeye sarf edilmesidir" sözlerine gelince: Onların bu görüşlerine göre nebîler ve rasûller, Allâh'ın kendilerine indirdiği nassların anlamlarını bilmemektedir, ayrıca melekler ve İslâm'ı ilk önce kabul edenler de (muhâcirler ve ensar da) bunların anlamlarını bilmemektedir. Bu durumda Allâh'ın Kuran'da kendi nefsini vasfettiği şeylerin hepsi yahut da Allâh'ın kendi nefsini vasfettiği şeylerin çoğunun anlamını nebîler bilmemektedir. Bilakis onlar, manalarını anlamadıkları sözler söylüyorlardı.

Bir gruba göre kaderi isbat eden nasslar da böyledir. Yine bir gruba göre emri, nehyi, mükâfatı ve cezayı isbat eden nasslar da böyledir. Bir gruba göre de dirilişi isbat eden nasslar da böyledir.

Bu görüşlerin Kuran'ı ve nebîleri kötülemek olduğu malumdur. Çünkü Allâh Kuran'ı indirmiş ve onun insanlar için hidayet ve beyan olduğunu bildirmiştir. O, Rasûl'e apaçık tebliği ulaştırmasını ve insanlara, onlar için indirileni açıklamasını emretmiştir. Allâh insanlara Kuran'ı düşünmelerini ve anlamalarını emretmiştir.

Bu durumda Kuran'da bulunan en şerefli şeyin manasını -ki Kuran'da bulunan en şerefli şey Rabbin kendi sıfatları hakkında haber verdiği şeylerdir yahut O'nun, her şeyin yaratıcısı olduğuna ve her şeyi bildiğine dair verdiği haberdir yahut da O'nun emrettiği ve nehyettiği, mükafatı ve cezayı vadettiğine dair verdiği haberdir veyahut O'nun Kıyamet gününe dair verdiği haberdir- hiç kimse bilmez, onları akletmez ve tefekkür edemez. Ayrıca Rasûl, kendilerine inen şeyleri insanlara açıklamamış olur ve apaçık tebliği ulaştırmamış olur.

Bu durumda her mülhid ve bidatçı şöyle der: "İşin hakikatinde hak, benim düşüncem ve aklımla bildiğimdir. Nasslar içinde bunu nakzedecek bir şey de yoktur, çünkü o nasslar müşkül ve müteşabihtir ve onların manalarını kimse bilmez. Kimsenin anlamını bilmediği şeylerle de istidlalde bulunmak caiz değildir."

Böylece bu sözler, nebîler açısından hidayet ve beyan kapısını kapatacak, nebîlere zıt olanların kapılarını ise açacaktır ve onlar şöyle diyecektir: "Hidayet ve beyan, bizim yolumuzdadır ve nebîlerin yolunda değildir! Çünkü biz, ne dediğimizi biliyor ve onu aklî delillerle açıklıyoruz. Nebîler ise muratlarını açıklamak bir yana ne dediklerini bile bilmiyorlar!"

Böylelikle kendilerini sünnete ve selefe tabi olduklarını iddia eden tefvîd ehlinin görüşünün, bidatçıların ve mülhidlerin görüşleri arasında yer alan daha şerli görüşlerden biri olduğu ortaya çıktı." (İbnu Teymiyye, Der'u Te'âruz'il Akli ve'n Nakl, 1/204-205)

[278] Diğer nüshada "din," ibaresi yerine "görüş" ibaresi geçmektedir.

[279] Yakın lafızlarla Cuveynî, el-Akîdet'un Nizâmiyye, thk. Muhammed ez-Zebîdî, sf. 165-168.

[280] İmam Zehebî Rahimehullâh, bu söze talik düşerek şöyle demiştir:
"Bu, bazı imamların "Üstünüze düşen, kocakarıların dinine tabi olmaktır," sözünün anlamıdır. Yani, kocakarılar, İslam fıtratı üzere Allâh'a iman etmekte ve kelam ilminin ne olduğuna dair bilgileri bulunmamaktadır." (Zehebî, el-Uluvv, sf. 258, no: 580).

[281] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 258, no: 580.

İ'tisam


Et-Tergîb ve't Terhîb'in Müellifi, İmam, Hâfız, Ebu'l Kâsım İsmâ'îl bin Muhammed İbn'il Fadl et-Teymî el-Asbahânî'nin Görüşünün Zikri

El-Hucce kitabında şöyle dedi: "Sünnet âlimleri şöyle demişlerdir: Şüphesiz Allâh Azze ve Celle yarattıklarından ayrı olarak arşının üzerindedir. Mutezile ise şöyle demiştir: O, zatı ile her mekândadır."[282]

Dedi ki: "Allâhu Teâlâ'nın,

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

Buyruğunun tefsiri hakkında İbnu Abbâs'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "O, arşının üzerindedir, ilmi ise her mekândadır." [283]

Sonra rivayetleri nakletti.

Dedi ki: "Onlar,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Ayetinin anlamının onu mülk edindi manasında olduğunu ve arşın -diğer mekanlara nazaran- Allâh için bir hususiyeti olmadığını iddia ettiler. Bu iddia, arşın hususi olmasını ve şereflendirilmiş olmasını iptal eder.

Ehli Sünnet dedi ki: Nasslarda varit olduğu üzere Allâh, gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşa istivâ etmiştir. Bu temas ettiği anlamına gelmez. [284] Bilakis, Kendi nefsinden haber verdiği gibi arşının üzerine keyfiyetlendirilmeksizin istivâ etmiştir." [285]

Dedi ki: "Yine bunlar, baş ve parmaklarla yukarıya doğru Allâh'a işaret etmenin caiz olmadığını iddia ettiler. Çünkü bu sınırlandırmayı gerektirir. Müslümanlar icma etmiştir ki Allâh yüceler yücesidir ve Kuran da bunu söyler. Ancak bunlar, bunun Allâh'ın galebe çalma manasında uluvvda (yüce) olduğunu, zatı itibari ile uluvvda olmadığını iddia ettiler.

Müslümanlara göre ise, Allâh galebe çalma manasında uluvvdadır ve uluvvun diğer vecihleri ile de uluvvdadır. Çünkü uluvv, medih sıfatıdır. Böylece Allâhu Teâlâ'nın zatının uluvv olduğu, sıfatlarının uluvv olduğu ve kahredip galebe çalmasının uluvv olduğu sabit olur.

Yukarı cihete doğru Allâhu Teâlâ'ya işaret etmeyi men etmelerinde de diğer dinlerle ihtilaf ettiler. Zira Müslümanların cumhuru, dua ettiklerinde ve isteklerinde yukarı doğru Allâh'a işaret etme hususunda icma ettiler. Hepsinin bu husus üzerindeki ittifak etmeleri ise bir hüccettir.

Allâh, Firavun'un şöyle dediğini haber vermiştir:

﴿يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

"Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ'nın İlâhı'nı görürüm..." (Gâfir, 40/36-37)

Firavun, Mûsâ'nın, semanın üzerinde olan bir ilâhı isbat ettiğini fehmetmişti. Hatta kule yoluyla Onu görmeyi istedi ve Mûsâ'yı bu konuda yalan söylemekle itham etti.

Cehmiyye ise Allâh'ın zatı ile semanın üzerinde olduğunu bilmiyor. Böylece onlar, Firavun'un anlayışından bile aciz bir anlayışa sahipler, hatta Firavun'dan daha sapıktırlar.

Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'den, cariyenin "Şüphesiz Allâh semadadır" demesi üzere imanına hükmettiği sahih olarak rivayet edilmiştir. Cehmî kişi ise bunu söyleyen kimsenin küfrüne hüküm verir!"

Ebu'l Kâsım Rahimehullâh'ın sözleri sona erdi. [286]

535 H yılında vefat etti.


[282] Yakın lafızlarla Asbahânî, el-Hucce fî Beyân'il Mehacce, 2/112.

[283] Yakın lafızlarla Asbahânî, el-Hucce fî Beyân'il Mehacce, 2/113-114.

[284] 271. dipnota müracaat ediniz.

[285] Yakın lafızlarla Asbahânî, el-Hucce fî Beyân'il Mehacce, 2/116.

[286] Yakın lafızlarla Asbahânî, el-Hucce fî Beyân'il Mehacce, 2/116-118.

İ'tisam


Büyük Tefsirin Müellifi, İmam, Âlim, Allâme, Ebû Abdillâh el-Kurtubî'nin Görüşünün Zikri
 
Tefsirde dedi ki: "Allâhu Teâlâ'nın şu buyruğuna gelince:

‌﴿ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾
"Sonra arşa istivâ etti." (el-A'râf, 7/54)

Bu, bizim alimlerin kendisi ile ilgili sözlerini el-Esnâ fî Şerh'il Esmâ'i'l Husnâ adlı eserimizde açıklamış olduğumuz bir meseledir. Kitabımızda bu konuya dair on dört görüş olduğunu belirtmiştik."[287]

Nihayet şunları söyledi:

"İlk dönemdeki selef, -Allâh onlardan razı olsun- cihetin nefyedileceğini söylemedikleri gibi bunu sözlü olarak ifade etmiyorlardı. Aksine onlar ve herkes, Kitabının açıkça belirttiği ve Rasûlü'nün de haber verdiği şekilde Allâhu Teâlâ hakkında onun sabit olduğunu söylemiş ve salih seleften hiç kimse onun hakiki manada arşın üzerine istivâ ettiğini inkâr etmemiştir. Bu hususta arşını ayırmasının sebebi, arşının mahlûkatın en büyüğü oluşundan dolayıdır. Onlar sadece istivânın keyfiyetini bilmiyorlardı. Çünkü bunun keyfiyetinin hakikati bilinemez. Nitekim İmam Mâlik şöyle dedi, "İstiva malumdur," yani lügat açısından malumdur. "Keyfiyeti meçhuldür. Onun hakkında soru sormak bidattir." [288]

Hafız Zehebî dedi ki: Yine Kurtubî, istivâ hakkında şöyle demektedir:

"Mütekellim olan mütekaddim ve müteahhir alimlerin çoğu şöyle derler: El-Bârî Celle Celâluhu'nun cihetten ve yer kaplamasından tenzih edilmesi gerektiğinde, bunun gerekli kıldığı ve buna mülhak olan lazimî şeylerden biri de el-Bârî'nin bir cihetle has kılındığında O'nun bir mekânda olması ve yer kaplamasıdır. O'nun bir mekânda olması ve yer kaplaması da hareket etmesini, yer kaplaması için sükun bulmasını, değişikliğe uğramasını ve O'nda yeniliklerin meydana gelmesini gerektirir. Bu görüş, mütekellimlerin görüşüdür." [289]

Sonra Zehebî dedi ki: "Derim ki: Evet, Azîz ve Celîl olan Rabbi[n yukarıda oluşunu] nefyedenlerin dayanakları budur. Onlar Kitap'tan, sünnetten, selefin görüşlerinden ve mahlûkatın fıtratlarından yüz çevirdiler. Hâlbuki onların sözünü ettikleri bu hususlar, ancak cisimler hakkında gereklidir. Allâhu Teâlâ'nın ise bir benzeri yoktur. Nassların açıkça söylediği hususların gereği haktır, ancak bizler, hiçbir ibareyi rivayet olmaksızın mutlak olarak kullanmayız.

Sonra da şöyle diyoruz: Bizler el-Bârî'nin semalarının üstünde, arşının üzerinde olmasının, O'nun bir yer kaplamasını ve bir cihette olmasını gerektirdiğini kabul etmiyoruz. Çünkü arşın altındaki şeyler hakkında yer kaplamaktan ve cihetlerden bahsedilir. Ancak arşın üstü böyle değildir. Allâh da birinci asırdakilerin icmâ ettikleri ve imamların onlardan naklettikleri üzere arşı üzerindedir.

Onlar bunu, Allâh'ın şu buyruğunu delil göstererek O'nun her yerde olduğunu söyleyen Cehmiyye'yi reddetme sadedinde söylemişlerdi:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ
"O sizinle beraberdir." (el-Hadîd, 57/4)

İşte tabiîn ve onlara tabi olanların döneminde var olan iki görüş bunlardı.

Sonradan ortaya çıkan üçüncü görüşe gelince... Bu görüşe göre, Allâhu Teâlâ hiçbir mekânın içinde olmadığı gibi dışında da değildir, arşının üzerinde değildir, mahlûkata bitişik olmadığı gibi onlarla bitişmemiş de değildir, O'nun mukaddes zatı mahlûkattan farklı olmadığı gibi mahlûkattan ayrı da değildir, hiçbir cihette olmadığı gibi cihetlerin dışında da değildir, değildir de değildir! İşte bu ne akıl ile anlaşılabilir ne de kavranabilir bir şeydir. Bununla birlikte bu görüş, ayetlere ve rivayetlere aykırıdır.

O halde dininle beraber kaç! Kelamcıların görüşlerinden kendini koru! Allâh'a ve Allâh'tan gelenlere, Allâh'ın murat ettiği şekilde iman et! İşini de Allâh'a havale et! Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh!"

Zehebî'nin sözleri sona erdi. [290]


[287] Yakın lafızlarla Kurtubî, el-Câmi li Ahkâm'il Kur'ân, 7/219.

[288] Yakın lafızlarla Kurtubî, el-Câmi li Ahkâm'il Kur'ân, 7/219-220.

[289] Yakın lafızlarla Kurtubî, el-Câmi li Ahkâm'il Kur'ân, 7/219.

[290] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 267-268.

İ'tisam


Me'âlim'ut Tenzîl'in Müellifi, İmam Muhyi's Sunne Ebû Muhammed el-Huseyn bin Mes'ûd el-Begavî eş-Şâfi'î'nin Görüşünün Zikri

Allâhu Teâlâ'nın:

﴿ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾

"Sonra arşa istivâ etti." (el-A'râf, 7/54)

Buyruğu hakkında dedi ki: "Kelbî ve Mukâtil şöyle dedi: Karar kıldı.

Ebû Ubeyde ise şöyle dedi: Yükseldi.

Mu'tezile ise istivâyı istila diye tevil etmiştir. Ehl-i Sünnet ise şöyle der: Arşın üzerine istivâ etmek, Allâh'ın keyfiyetsiz olarak bir sıfatıdır ve ona iman etmek vaciptir."[291]

Allâhu Teâlâ'nın:

﴿‌ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌إِلَى ‌السَّمَاءِ﴾

"Sonra semâya istivâ etti." (el-Bakara, 2/29)

Buyruğu hakkında şöyle dedi: "İbnu Abbâs ve selef müfessirlerinin çoğunluğu şöyle demişlerdir: Semaya yükseldi." [292]

Allâhu Teâlâ'nın:

﴿‌هَلْ ‌يَنْظُرُونَ ‌إِلَّا ‌أَنْ ‌يَأْتِيَهُمُ ‌اللَّهُ ‌فِي ‌ظُلَلٍ ‌مِنَ ‌الْغَمَامِ﴾

"Onlar Allâh'ın kendilerine buluttan gölgeler içerisinde gelivermesinden başkasını mı beklerler?" (el-Bakara, 2/210)

Buyruğu hakkında da şöyle dedi: "Bu ve benzeri ayetler ile ilgili olarak daha uygun olanı, insanın zahirine iman etmesi ve bunun ile ilgili ilmi Allâh'a havale etmesi, ayrıca Allâh'ın sonradan meydana gelme niteliklerden münezzeh olduğuna itikat etmektir. Selefin imamları ve sünnet âlimleri bu yolu izlemişlerdir." [293]

Allâhu Teâlâ'nın:

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

Buyruğu hakkında da şöyle dedi: "Bu ilmiyledir." [294]

Muhyi's Sunne, Şâfi'î mezhebinin imamlarının büyüklerinden olup, zahid ve vera sahibi birisiydi.

510 H yılında [295] 80 yaşına yaklaşmış olduğu halde vefat etmiştir.

Hafız Zehebî, Kelbî ve Mukâtil'in geçen sözlerini zikrettikten sonra şöyle dedi: "Onun "karar kıldı" sözü hoşuma gitmiyor. Aksine ben, İmam Mâlik'in dediği gibi diyorum: "İstivâ malumdur."

Zehebî Rahimehullâh'ın sözü sona erdi. [296]

Beğavî'nin, Kelbî ve Mukâtil'den aktardığı bu sözleri [Beyhekî, İbnu Abbâs'dan nakletmiştir. İbnu Abbâs, Allâh'ın

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Buyruğu hakkında şöyle dedi: Yani karar kıldı. [297]

İmâm Ebû Ca'fer] İbnu Cerîr de Allâhu Teâlâ'nın şu buyruğu hakkında şöyle demiştir:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Yani yükseldi ve yüksek oldu." [298]

Şeyh Ebu'l Abbas İbnu Teymiyye Rahimehullâh dedi ki: "İstivâ, karar kılmak ve oturmak olarak isimlendirilen şeylerin arasında maruf farkların olduğu bilinmektedir." [299]


[291] Begavî, Me'âlim'ut Tenzîl, Dâru İhyâ'it Turâs, 2/197.

[292] Begavî, Me'âlim'ut Tenzîl, Dâru İhyâ'it Turâs, 1/101.

[293] Begavî, Me'âlim'ut Tenzîl, Dâru İhyâ'it Turâs, 1/369.

[294] Begavî, Me'âlim'ut Tenzîl, Dâru İhyâ'it Turâs, 5/42.

[295] İbnu Hallikân, Begâvî Rahimehullâh'ın 510 H senesinde vefat ettiğini söylese de meşhur görüşe 516 H senesinde vefat etmiştir. Vallâhu A'lem! (İbnu Hallikân, Vefayât'ul A'yân, 2/136-137; Yâkût el-Hamevî, Mu'cem'ul Buldân, 1/468; Zehebî, Tezkirat'ul Huffâz, 4/38)

[296] Zehebî, el-Uluvv, sf. 262.

[297] Beyhekî Rahimehullâh, İbnu Abbâs'a isnat edilen bu söz hakkında şöyle demektedir:

"Bu isnatla, başka bir yerde İbnu Abbâs Radiyallâhu Anhumâ'nın, Allâh'ın

‌﴿ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾

"Sonra arşa istivâ etti." (el-A'râf, 7/54)

Buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: "O'nun nezdinde yakında ve uzakta olan mahlukat, eşit oldu. O'nun nezdinde hepsi müsavi oldu. Şöyle denilir: İstivâ etti, yani tahtın üzerinde karar kıldı. Yine şöyle de denilir: Tahtı doldurdu."

İşte bu rivayet münkerdir. İkinci bir yerde, ilk söz İbnu Abbâs Radiyallâhu Anhumâ'ya nispet edilse de sonrası ona nispet edilmemiştir. Ayrıca bu rivayette rekâket (fesahat ve belagat sahiplerinin kullanmayacağı basit ibareler) bulunmaktadır. Böyle bir rivayet, İbnu Abbâs Radiyallâhu Anhumâ'nın sözlerine uygun değildir.

Eğer istivâ, O'nun nezdinde mahlukat eşit oldu anlamına geliyorsa, bu durumda Allâh'ın şu buyruğunun anlamı nedir?

﴿‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾
"Arşa (istivâ etti)." (el-A'râf, 7/54)

Sanki bunda, bu husustaki diğer sözlerde olduğu gibi bir cihetten, başkasının katkısı bulunmaktadır. Başka bir rivayette bu isnatla rivayet edildiğine göre İbnu Abbâs Radiyallâhu Anhumâ, Arşa istivâ etti sözü hakkında şöyle demiştir: "O'nun işi, tahtın üzerinde karar kıldı." Böylece İbnu Abbâs, karar kılmayı O'nun işlerine döndürdü.

Hadis ilmini bilenlere göre burada zikredilen Ebû Sâlih'in, Kelbî'nin ve Muhammed bin Mervân'ın her biri metruktür ve onların rivayetlerinden hiçbir şey delil gösterilemez, zira onların rivayetlerinde çokça münker bulunmaktadır ve onların rivayetlerinde yalan söyledikleri açığa çıkmaktadır." (Beyhekî, el-Esmâ ve's Sıfât, 2/311)

[298] Yakın lafızlarla Taberî, Tefsîr, Dâru Hecr, 16/11.

[299] Mecmû'u Fetâvâ Şeyh'il İslâm Ahmed İbni Teymiyye, 3/50.

İ'tisam


İmam, Âlim, Allâme, Hafız İmâd'ud Dîn İsmâ'îl bin Ömer bin Kesîr'in Görüşünün Zikri

A'râf suresinin tefsirinde dedi ki: "Allâh'ın şu buyruğuna gelince:

﴿ثُمَّ ‌اسْتَوَى ‌عَلَى ‌الْعَرْشِ﴾

"Sonra arşa istivâ etti." (el-A'râf, 7/54)

İnsanlar bu konuda birçok sözler söylemişlerdir fakat burası bunların genişçe anlatılacağı yer değildir. Bu konuda ancak selef-i salihin; Mâlik, Evzâ'î, Sevrî, Leys bin Sa'd, Şâfi'î, Ahmed bin Hanbel, İshâk bin Râhveyh ve eski, yeni diğer Müslüman imamların yolunda ilerliyoruz. Bu yol ise keyfiyetlendirmeden, teşbih ve tatil olmaksızın istivayı geldiği gibi geçirmektir. Müşebbihe'nin zihinlerine hızla gelen zahir ise Allâh'dan nefyedilir. Zira mahlûkatından hiçbir şey, Allâh'a benzemez. Yine,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (eş-Şûrâ, 42/11)

Bilakis durum, aralarında Buhârî'nin şeyhi Nu'aym bin Hammâd el-Huzâ'î'nin de aralarında bulunduğu imamların dediği gibidir: Herkim Allâh'ı, mahlukatına benzetirse küfre girer. [Herkim de Allâh'ın Kendisini vasfettiği şeyleri inkâr ederse küfre girer.] Allâh'ın ve Rasûlü'nün O'nu vasfettiği hiçbir şeyde teşbih bulunmamaktadır.

Herkim Allâhu Teâlâ için sarih ayetlerde ve sahih rivayetlerde varit olan şeyleri Allâh Teâlâ'nın celâline uygun bir şekilde isbat eder ve Allâh'tan noksanlıkları nefyederse, işte o kişi hidayet yoluna girmiştir."

Hafız İbnu Kesîr'in sözleri sona erdi.[300]


[300] Yakın lafızlarla İbnu Kesîr, Tefsîr'ul Kur'ân'il Azîm, thk. Selâme, 3/426-427.

İ'tisam


{Hanbelî Mezhebi ve Sıfatlar Meselesi}

İmamların sözlerinden naklettiklerimizde fazlaca hayır bulunmaktadır. Eğer bu konuya dair âlimlerin sözlerinin hepsini zikretseydik, onların sözleri büyük bir cilt teşkil ederdi.

Hanbelîlerin sözlerini zikretmekten kaçınıp ancak azını naklettik, çünkü sıfatları isbat ettikleri ve keyfiyetlendirmeyi nefyettikleri meşhurdur. Onların yolu insanlar arasında meşhurdur ve kitaplarında yazılı bulunmaktadır. Onların bu konu hakkındaki sözleri zikredilmesi gerekmeyecek kadar meşhur, yazılmayacak kadar çoktur. Bundan dolayı bidat ehli, onları "Haşeviyye" olarak isimlendirir. Çünkü Hanbelîler, tevili iptal edip indirilenin zahirine tabi olmuş ve bidat ve tevil ehline muhalefet etmişlerdir.

İ'tisam


Müteahhirlerin Durumu

Hanbelîlerin dışındaki mezheplerin ehline gelince, onlardan çoğu selefin yoluna muhalefet edip halefin yoluna tutundular. Bundan dolayı Hanefîlerin, Mâlikîlerin ve Şâfi'îlerin imamlarının sözlerini ve İbnu Kullâb, Eş'arî, Ebu'l Hasan bin Mehdî ve Bâkillânî gibi kelam ehlinin imamlarının sözlerini naklettik. Böylece bunlara vakıf olan kişi, bu imamların selefe tabi olduklarını, Allâh hakkında sıfatları isbat ettiklerini ve mahlûkata benzemeyi O'ndan nefyettiklerini bilir.

Yine bilinir ki şeyhimiz Muhammed bin Abd'il Vehhâb ve ona tabi olanlardan aktardığımız bu akide, Kitap, sünnet, sahabe ve ümmetten geriye kalanların sözlerinin delalet ettiği hak itikattır.

Bizler, Allâh'ı ancak O'nun Kendi nefsini vasfettiği şekilde veya Rasûlü'nün O'nu vasfettiği gibi vasfederiz ve Kuranı ve hadisi aşmayız. Öne geçenlerin tevil ettiği (açıkladıkları) şeyleri tevil eder, tevil etmediklerini de tevil etmeyiz. Allâh Subhânehu'nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri hiçbir şeyin olmadığını biliriz.

Allâh Subhânehu'nun hakiki bir zata sahip olduğunu ve hakiki fiillere sahip olduğunu yakinen bildiğimiz gibi, O'nun hakiki sıfatları da vardır ve O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Noksanlığı yahut sonradan olmayı gerektiren her şeyden Allâh hakiki anlamda münezzehtir. Zira Allâh Subhânehu, nihai derecede kemale müstahaktır. Yine sonradan olan şeylerin O'nda var olması imkansızdır, zira O'nun hakkında yokluğun söz konusu olması imkansızdır.

Tatil ve temsil ehlinin görüşünün hilafına bizler, Allâh'ın zatını diğer zatlarla benzetmediğimiz gibi Allâh'ın sıfatlarını mahlukatın sıfatlarına benzetmeyiz, Allâh'ın Kendi nefsini vasfettiği şeyleri O'ndan nefyetmeyiz ve O'nun güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını tatil etmeyiz.

Mu'attıla, Allâh'ın sıfatlarını ancak mahlûk bir varlığa layık bir şey anlar. Bu anlayışlarını nefyetmek için de çeşitli tevillere başladılar. Böylece isimlerin ve sıfatların hakikatlarını işlevsiz kıldılar. Yine Rab Tebârake ve Teâlâ'yı kemal sıfatlardan ve yüce niteliklerden soyutlanmış olan cansız varlıklara benzettiler. Böylece tatil ve temsilin arasını birleştirdiler; önce tatil, sonra da temsil ettiler.

Mumessile, Allâh'ın Kendi nefsini vasıflandırdığı kemal sıfatların ve yüce niteliklerin hakikatini tatil etti ve O'nun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzettiler. Böylece önce temsil sonra da tatil ettiler.

Herkim Kitap ve sünnetteki naslarda geçen Rab Celle ve Alâ'nın sıfatlarını, mahlûkatın sıfatlarından anladığı şekilde anlarsa hem aklı hem de dini hususunda dalalete düşmüştür ve Allâh'ı yarattıklarına benzetmiştir. Allâh, zalimlerin ve inkârcıların söylediklerinden çok daha yücedir.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (eş-Şûrâ, 42/11)

Herkim nasların zahirini nefyedip, batınında Allâh'ın sıfatlarına delalet etmediğini iddia ederse, Allâh'ın sabit olmuş bir sıfatının olmadığını iddia ederse veya yedi sıfat gibi bazı sıfatları isbat edip bunların dışındakileri tevil ederse, mesela istivânın manasının istila olduğunu veya manasının yüce itibarlı ve kudretli anlamında olduğunu söylemesi gibi, yine Allâh'ın şu kavlinin:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

"Bilakis, O'nun iki eli de açıktır." (el-Mâ'ide, 5/64)

Manasının dünya nimeti ve ahiret nimeti olarak O'nun iki nimeti olduğunu söylemesi ve buna benzer kelamcıların mezhebinden olduğu bilinen şeyler söylemesi gibi; bunları söyleyenler sıfatları nefyedenlerdir ve mezheplerini, Cehm bin Safvân'dan almışlardır.

Sıfatları inkâr edenlerden bilinen ilk kişi Ca'd bin Dirhem'dir. Bu görüşü ondan Cehm bin Safvân almıştır ve bu görüşü açığa çıkarmıştır. Cehmiyye'nin görüşü de ona nispet edildi. Ca'd ise bu görüşü Ebân bin Sem'ân'dan almıştır. Ebân ise bu görüşü Lebîd İbn'ul A'sam'ın kız kardeşinin oğlu olan Tâlût'tan almıştır. Tâlût ise bu görüşü Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'e sihir yapan sihirbaz Yahudi Lebîd İbn'ul A'sam'dan almıştır.

Cehmiyye'nin görüşleri ikinci yüzyılda, Bişr bin Giyâs el-Merîsî ve onun tabakası sebebiyle yayıldı. Mâlik, Sufyân bin Uyeyne, Ebû Yûsuf, Şâfi'î, Ahmed, İshâk ve diğer imamların onu kötüleyen ve dalalette olduğunu belirten sözleri cidden çoktur.

Bugün insanların ellerinde bulunan bu teviller, Bişr el-Merîsî'nin kitabında zikrettiği tevillerin ta kendisidir. Halef bu görüşleri ondan alıp destekledi ve bu görüşte karar kıldı.

Onların çoğundan şu iki söz aktarılır: Selefin ve halefin mezheplerini zikreder sonra da şöyle derler: "Selefin mezhebi daha selametli, halefin mezhebi ise daha ilmî ve daha hikmetlidir."

Onlar, "Selefin mezhebi daha selametli" sözünde doğru söylediler. Ancak "Halefin mezhebi daha ilmî ve daha hikmetlidir" sözünde yalan söyleyip iftira attılar. Bilakis daha öncede belirttiğimiz gibi selefin yolu daha selametli, daha ilmî ve daha hikmetlidir.

Allâh'tan bizleri ve kardeşlerimizi sırat-ı müstakime iletmesini dileriz. O yol ki Allâh'ın kendilerine nimet verdiği nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. Doğru menhecten sapan gazaba uğramış ve sapmışların yolundan bizi uzak kılmasını da dileriz.

Allâh efendimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabına salat ve çokça selam eylesin!

[Bu mübarek cevabın yazılması, bin iki yüz yirmi üç senesinin, yani 1223 H senesinin Allâh'ın Muharrem ayının ilk günü olan pazar günü tarihinde nihayete ermiştir.

Allâh'ım! Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle!]         Şeyh Hamed bin Nâsır Âl Mu'ammer Rahimehullâh'ın, "Selef Akidesi Hakkında Medine Hediyesi" isimli eserinin tercümesi bitirmiş bulunmaktayız. Sonsuz hamd, Allâh'a mahsustur.🡱 🡳

Benzer Konular (5)