Tevhide Davet

ET-TUHFET'UL MEDENİYYE Fİ'L AKÎDET'İS SELEFİYYE | ŞEYH HAMAD BİN NÂSIR

Başlatan İ'tisam, 23.01.2023, 21:47

« önceki - sonraki »

Ebu Salih ve 7 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

İ'tisam


التحفة المدنية في العقيدة السلفية
للشيخ العالم العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر
Selef Akidesi Hakkında Medine Hediyesi1
Şeyh, Âlim, Allâme
Hamed bin Nâsır bin Osmân Âl Mu'ammer
(Hicri 1225)

Fihrist
1- Dâr'ul Âsıme tarafından yayınlanan et-Tuhfet'ul Medeniyye fi'l Akîdet'is Selefiyye (Selefî Akideye Dair Medineli Hediye). Bu kitap, Mu'esseset'ur Risâle tarafından el-Fevâkih'ul İzâb fî Mu'tekad'iş Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb fi's Sifât (Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb'ın Sıfatlara Dair Akidesi Hakkında Tatlı Meyveler) ismiyle de yayınlanmıştır. Tercümede Dâr'ul Âsıme nüshasını esas aldık. Mu'esseset'ur Risâle nüshasında yer alan farkları köşeli parantezle belirttik. Kıvrımlı parantez arasında ise, okuyucuya kolaylık sağlaması için tarafımızdan eklenen başlıklar bulunmaktadır. Risalenin başlığı "Selefî Akideye Dair Medineli Hediye" olsa da Türkçe'ye "Selef Akidesi Hakkında Medine Hediyesi" başlığı ile yayınlamayı daha uygun gördük.

İ'tisam


Müellifin Terceme-i Hâli

Şeyh Hamad bin Nâsir bin Osman bin Mu'ammer en-Necdî et-Temîmî el-Hanbelî, Uyeyne halkından Mu'ammer ailesindendir. Tanınmış bir âlim ve Necid bölgesinin Tevhid davetçileri arasındaydı. Aynı zamanda Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb Rahimehullâh'ın ve Şeyh İbnu Gannâm Rahimehullâh'ın öğrencilerinden biriydi.
Mekke ulemasıyla münazaraya giden âlimler heyetinin başındaydı. Münazaranın konusu bir peygambere veya veliye dua eden ve onunla istigase yapan kişinin hükmü, La İlahe İllallâh diyen fakat namaz kılmayıp zekât vermeyen kişinin Müslüman olup olmaması ve de kabirlerin üzerine binalar yapmanın hükmüydü. Şeyh Hamad Rahimehullâh münazarada onlara galip geldi. Bu meselelere şeyhin cevap vermesini isteyen muhalifleri sebebiyle, bu meselelerin hükmüne dair el-Fevâkih'ul Uzâb isimli eserini kaleme aldı.
Kendisinden birçok kimse ders aldı. Yetiştirdiği talebelerden bazısı şunlardır:
• Oğlu Abd'ul Azîz bin Hamed Rahimehullâh.
• Suleymân bin Abdillâh Âl'uş Şeyh Rahimehullâh.
• Abd'ur Rahmân bin Hasen Âl'uş Şeyh Rahimehullâh.
• Abdullâh bin Abd'ir Rahmân Ebâ Butayn Rahimehullâh.
Birçok risale ve fetva yazdı. Bunlar arasında şu eserleri yer almaktadır:
• El-Fevâkih'ul İzâb fi'r Raddi alâ Men Lem Yahkum bi's Sunneti ve'l Kitâb.
• Et-Tuhfet'ul Medeniyye fi'l Akîdet'is Selefiyye.
Bunun dışında Mecmû'at'ur Rasâ'il ve'l Mesâ'il'in Necdiyye ve ed-Durar'us Seniyye içerisinde bulunan başka risaleleri ve fetvaları bulunmaktadır.
Hicri 1225 yılında, Mekke'de vefat etti. Allâh kendisine rahmet eylesin, Âmîn!2


2- Ed-Durar'us Seniyye, 16/382-384; Abd'ur Rahmân bin Abd'il Latîf, Meşâhîru Ulemâ'i Necd ve Gayrihim, sf. 157-160; Ziriklî, el-A'lâm, 2/273-274; İbnu Bişr, Unvân'ul Mecd, 1/316.

İ'tisam


Selef Akidesi Hakkında Medine Hediyesi
{Mukaddime}
Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla,
[Güç ve kuvvet, sadece Alî ve Azîm olan Allâh'a aittir.] Âlemlerin Rabbi olan Allâh'a hamd olsun.
Salat ve selam [Seyyidimiz] Muhammed'e ailesine ve ashabının hepsinin üzerine olsun.

{Soru:}
Allâh ilminizden faydalanmayı daim kılsın, sıfat ayetleri ve bu hususta varit olan hadisler hakkındaki görüşünüz nedir?
Allâhu Teâlâ'nın şu kavli gibi:
﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ 20/5)
Yine Allâhu Teâlâ'nın şu kavli gibi:
﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾
"Allâh'ın eli onların ellerinin üzerindedir" (el-Fetih 48/10)
Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'in şu buyruğu gibi:
«يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا»
"Rabbimiz her gece dünya semasına iner."3
Yine Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'in şu buyruğu gibi:
«قلب الْمُؤمن بَين إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحْمَن»
"Müminin kalbi Rahmân'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır."4
Bunların dışındakiler gibi zahiri teşbih vehmi uyandıran nasslar hakkında görüşünüz nedir?
Bu konu hakkında Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb Rahimehullâhu Teâlâ'nın itikadını bize açıklayın. Onun ve ondan sonra sizin mezhebiniz nedir?
Bu hususta varit olanları, Allâh'ı noksan sıfatlardan tenzih etmekle beraber zahiri üzere mi alıyorsunuz?
Yoksa tevil mi ediyorsunuz?
Bu konuda geniş açıklama yapın. Sadra şifa olacak bir cevap verin ki bununla bolca ecir elde edin. Allâh'ın salatı ve selamı, Seyyidimiz Muhammed'in, onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun.


3- Buhârî, Hadis no: 1145, 6321, 7949; Muslim, Hadis no: 758. Hadis mütevatirdir. Dârakutnî Rahimehullâhu Teâlâ bu hadis ve isnadı hakkında Nuzûl kitabını tasnif etmiştir. İbnu Teymiyye Rahimehullâhu Teâlâ da bu hadisin şerhine dair Şerhu Hadîs'in Nuzûl isimli bir tasnifte bulunmuştur ve her ikisi de neşredilmiştir. Sünnet hakkındaki kitaplar bu hadisten hâli değildir.

4- Muslim, Hadis no: 2654.

🡱 🡳

Benzer Konular (5)