Darultawhid

Gönderen Konu: İTİKADİ KAVRAMLARLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI  (Okunma sayısı 4640 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Tevhid Ehli

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 1977
  • Değerlendirme Puanı: +50/-0
Aşağıdaki soru-cevap şeklindeki risale Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rahmetullahi aleyh)'in bu bölümde yayınlanan tevhidle ve tevhidin temel kavramlarıyla alakalı risalelerinden çıkartılmıştır. O risalelerin bir özeti mahiyetindedir. Az da olsa tarafımızdan bazı eklemeler yapılmıştır. Faydalı olacağına inanıyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tandır.

Sorular ve Cevaplar

TEVHİD

1-

a- Tevhid nedir?

Tevhid; Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfat ve isimlerinde birlemek, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmaktır. Başka bir tanımı ise Allah'ı uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında birlemek; tek ilah ve rabb olarak O'nu tanımak, O'ndan başkasına ibadet etmemektir.

b- Allah'ı birleyen tevhid ehline ne denir?

Muvahhid denir. 

2-

a- İnsanın yaratılış gayesi nedir? Allah insanları ve cinleri ne için yaratmıştır?

Allah (celle celaluhu) insanları ve cinleri yalnız kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretmiştir. Yani insanın yaratılış gayesi tevhiddir.

b- Bunun delili nedir?

Şu ayeti kerimedir:

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (ez-Zariyat 51/56)

3-

a- Rasullerin gönderiliş gayesi nedir?

Rasullerin gönderiliş gayesi de aynı şekilde tevhide davet etmektir.

b- Bunun delili nedir?

Şu ayeti kerimedir:

"Andolsun ki biz her kavme: "Allah'a ibadet edin ve Tağuttan sakının!" diye (emretmeleri için) bir rasul gönderdik." (en-Nahl 16/36)

4- Tevhid kaç çeşittir. Tevhidin çeşitlerini sayınız. 

Tevhid üç çeşittir: Rububiyyet Tevhidi, Uluhiyyet Tevhidi, İsim ve Sıfat Tevhidi

5- Rububiyyet Tevhidi nedir?

Yüce Allah'ın rabb olması, yaratması, yetiştirmesi ve imkan vermesi bakımından tekliğidir. Tevhidin bu türü, Allah'ı fiillerinde birlemektir. Yegane yaratıcı, rızık verici olarak Allahı kabul etmektir.

6-

a- Müslüman olmak için Rububiyyet Tevhidi yani Yegane yaratıcı, rızık verici olarak Allah'ı kabul etmek yeterli midir. Delilleriyle açıklayınız.

Hayır değildir... çünkü Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) dönemindeki müşrikler tevhidin bu türünü kabul ediyorlar, bunu inkara kalkışmıyorlardı. Fakat tevhidin bu çeşidini kabul etmeleri, onların İslam'a girmeleri için yeterli değildi. Müslüman olabilmek için öncelikle uluhiyet tevhidini ve tevhidin diğer çeşitlerini kabul etmek gerekir. İşte bu yüzden Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem), döneminin müşrikleriyle savaşmış, onların canlarını ve mallarını helal kabul etmiştir.

b- Müşriklerin yaratıcı olarak Allah'ı kabul ettiklerinin delili nedir?

Şu ayeti kerimedir:

"De ki: "Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Ya da kulak ve gözlere sahip bulunan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran, her türlü işi düzene koyan kimdir? "Allah'tır" diyecekler. "Öyle ise (ona karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?" de." (Yunus 10/31)

7- Uluhiyet tevhidi ne demektir?

Bu, kulların yaptıkları dua, adak adama, kurban kesme, ümit etme, korkma, tevekkül etme, yönelme, rağbet etme, çekinme gibi fiillerde (yani ibadetlerde) yüce Allah'ı birlemeleri anlamındaki tevhiddir (Allah'ı ibadete layık yegane ilah olarak tanırken, ibadette başkasını asla ona ortak koşmamak ve yalnız O'na kulluk etmektir).

8- İsim ve Sıfat Tevhidi ne demektir?

Allah'ı zatında, isim ve sıfatlarında bir olarak tanımaktır. O'na has olan isim ve sıfatları başkasına vermemektir.

ŞİRK

9-

a- Şirk nedir?

Şirk tevhidin zıttıdır. Allah'a uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ortak koşmaktır. Allah'la beraber başka bir şeye ibadet etmektir. Allah'ın haricinde ikinci bir ilah ve rab edinmektir.

b- Allah'a ortak koşan kişiye ne isim verilir?

Şirk koşan kişiye "müşrik" denilir.

10- Şirkin kaç çeşidi vardır, bunlardan hangisi İslam'dan çıkmaya sebeb olur?

Şirk üç türlüdür: Büyük şirk, Küçük şirk, Gizli şirk. Büyük şirk insanı İslam Dini'nden çıkarır.

11- Büyük şirkin belli başlı çeşitleri hangileridir?

Büyük şirkin en yaygın olan dört çeşidi vardır: Duada şirk, Niyet, irade ve gayede şirk, İtaatte şirk ve de Sevgide şirk.
 
12- Şirk işleyen kimsenin ahiretteki cezası nedir. Delilleriyle açıklayınız?

Bunları işleyen kimse tevbe etmediği müddetçe Allah tarafından bağışlanmayacak ve de ebedi cehennemde kalacaktır. Bunun delili şu ayet-i kerimelerdir:

"Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır." (en-Nisa 4/116); "Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur." (el-Ma'ide 5/72)

13- İtaatte şirk nasıl olur, delilleriyle açıklayınız.

Aynı Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi her kim Allah'ın haramlarını helal, helal kıldıklarını da haram ilan eden birisine itaat ederse onu ilah ve rabb edinmiş olur. Bunun delili şu ayeti kerimedir:

"(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını; Hırıstiyanlar da) rahiplerini ve Meryemoğlu Mesihi (İsa'yı) rabler edindiler. Oysa tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir." (et-Tevbe 9/31)

Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) "Allah'ı bırakıp da bilginlerini, rahiplerini rabler edindiler." (et-Tevbe 9/31) ayetini okuyordu. Adiyy bin Hatem Rasulullah'a: "Onlar, onlara ibadet etmiyorlar ki" dedi. Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Bunlar Allah'ın helal kıldığını haram ve haram kıldığını da helal kılıyorlar, onlar da bunlara tabi oluyorlardı. İşte bu, onların onlara ibadetidir."

14- Sevgi şirkini delilleriyle açıklayınız.

Allahu teala şöyle buyuruyor:

"İnsanlardan bazıları Allah'tan başka varlıkları O'na denk tutarlar, onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Müminler ise en çok Allah'ı severler." (el-Bakara 2/165)

el-Bakara 2/165. ayette de anlatıldığı gibi bir kimse Allah'ın dışındaki bazı varlıkları Allah'la aynı derecede veya Allah'tan daha fazla severse onu Allah'a denk koşmuş olur. Halbuki en çok Allah'ı sevmek gerekir.

KÜFÜR

15- İman ve küfür nedir, açıklayınız.

İman; Allah'a ve Rasulune bağlanıp teslim olmak, inanmak ve de onlardan gelen her şeyi şeksiz şüphesiz kabul etmektir.

Küfür ise imanın zıttıdır. Allah ve Rasulune teslim olmamak, inanmamak ve de onların haber verdiği şeyleri inkar etmek, yalanlamaktır. Başka bir ifadeyle Allah ve Rasulunu yalanlamak, onların verdiği hükümler hususunda şüphe etmek, Allah'ın dininden yüz çevirmek, Allahın hükümlerine karşı kibirlenmek, onları alaya almaktır.

16- Küfür kaç kısma ayrılır. İslamdan çıkaran gerçek küfür hangisidir?

Küfür iki çeşittir:

1- Büyük Küfür: (Küfr'ül ekber) İslam Dini'nden çıkaran küfürdür.

2- Küçük Küfür: (Küfr'ül asgar) İslam Dini'nden çıkarmayan küfürdür.
 
17- Büyük küfür kaç kısımdır. Açıklayınız?

Beş kısımdır.

a- Yalanlama (İnkar) küfrü (Küfr-üt tekzib)

b- Büyüklenme küfrü: (Küfr'ül istikbar) Doğru olduğuna inanmakla birlikte büyüklenerek yüz çevirmektir.

c- Şüphe küfrü: (Küfr'üş şekk) Buna, zanna dayalı küfür de denir.

d- Yüz çevirme küfrü: (Küfr'ül i'rad)

e- Nifak küfrü: (Küfr'ün nifaq)

18-

a- İman eden kişiye ne denir?

Mü'min denir.

b- İslam'a giren, Allah'a teslim olan kişiye ne denir?

Müslim (müslüman) denir.

c- Küfür işleyen kişiye ne isim verilir?

Kafir.

d- Önceden müslüman iken daha sonra dinden çıkan kişiye ne denir?

Mürted denir.

e- Daha önce müslümanken İslam Dini'nden çıkıp kafir olmaya ne isim verilir?

İrtidad (etmek) denir. Mesela falan kişi irtidad etti yani daha önce müslümanken kafir oldu, denir.

NİFAK

19- Nifak ne demektir?

Münafıklık yani ikiyüzlülük, olduğundan başka görünmektir.

20- Nifak kaç çeşittir, nifak çeşitlerinden hangisi İslam'dan çıkartır?

Nifak iki çeşittir. İtikadi nifak ve Ameli nifak. İtikadi nifak kişiyi dinden çıkartır.

21- Nifak içinde olan kişilere ne denilir?

Münafık denilir.

22- İtikadi nifak ne demektir. Bu tarz hakiki münafıkların ahiretteki cezası ne olacaktır?

İtikadi nifak: Kalben inanmadığı halde müslüman gibi görünmektir. Böyleleri cehennemin en alt tabakasında bulunacaktır. Allahu Teala şöyle buyuruyor:
“Doğrusu münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.” (en-Nisa 4/145)

TAĞUT

23- Yüce Allah'ın Ademoğluna ilk farz kıldığı  ve bütün rasullerin ortak daveti olan mesele nedir? Delilleriyle açıklayınız.

İnsanın yapması gereken birinci farz tağutu inkar edip, Allah'a iman etmekdir. Bütün peygamberler insanları buna davet etmiştir. Allah (celle celaluhu) şöyle buyuruyor: "Andolsun ki biz her millete "Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının!" diye (emretmeleri için) bir rasul gönderdik." (en-Nahl 16/36)

24- Tağut nasıl reddedilir. Delilleriyle açıklayınız?

Tağutu inkar etmek şöyle olmalıdır:

Allah'tan başkasına ibadet etmenin batıl olduğunu bilip buna inanmalı, bu inançla Allah'tan başka ibadet edilenleri terketmeli, onlara buğz etmeli, böyle yapanları tekfir etmeli ve onlara karşı düşmanlık beslemelidir.

Allah'a imana gelince o da şöyle olmalıdır:

İbadet edilecek yegane mabudun O olduğuna iman etmeli, O'ndan başkalarını reddetmeli, ibadetin hangi çeşidi olursa olsun, tümünü sadece Allah için halisane olarak yerine getirip, O'nun dışında ilah olarak kabul edilenleri reddetmelidir. İhlas ehlini sevmeli, onları dost edinmeli, aynı zamanda şirk ehline karşı buğz ve düşmanlık beslemelidir. İşte İbrahim (aleyhi selam)'ın getirdiği din budur. Kim bundan uzak durur, buna sırt çevirirse, o kendini aşağılamış olur.

Bunun delili şu ayet-i kerimedir:

"İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi reddettik. Bir tek Allah'a inanmanıza kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir." (el-Mümtahine 60/4)

25- Tağut ne demektir?

Tağut: Genel anlamda, Allah'tan başka ibadet edilen ve kendisine ibadet edilmesine rıza gösteren her varlığa verilen genel isimdir. Bu bir mabud veya uyulan, peşinden gidilen biri olabileceği gibi Allah ve Rasulu’ne muhalif olarak itaat edilen bir varlık da olabilir. İşte bütün bunların  hepsi tağuttur.

26- Reddedilmesi gereken tağutların en yaygın olanları hangileridir?

Tağutlar sayı bakımından oldukça çoktur. Ancak bunlardan beş tanesi önemli yer tutar.

1- İnsanları Allah'tan başkalarına ibadete çağıran şeytan.

2- Allah'ın hükümlerini değiştiren zalim idareciler.

3- Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler.

4– Allah’ın dışında Gaybı bildiğini iddia eden (falcı, sihirbaz, medyum vb) kişiler.

5- Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen ve buna rıza gösteren.

27- Bu tağutları Allah'ın emrettiği şekilde reddetmeyen kişinin durumu ne olur?

Bu kimse müşriktir, kafirdir. Zira bir kimse tağutu reddetmediği müddetçe Allah'a iman etmiş sayılmaz. Çünkü yüce Allah, bu hususta kitabında şöyle buyurmaktadır:

"Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (el-Bakara 2/256)

Ayette geçen Urvetu'l-Vuska (sağlam kulp): Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah olmadığına şehadette bulunmak, yani tevhid ve İslam'dır. Kim bu şekilde yapmazsa yani tağutu reddetmezse İslam kulpuna sarılmış olmaz yani müslüman olamaz.

28- "La ilahe illallah" kelime-i tevhidini manasını verip kısaca açıklayınız. Bu sözü söyleyen kişi neyi reddetmiş neyi kabul etmiş olur?

"La ilahe illallah" kelimesi "Allahtan başka ibadete layık ilah yoktur" manasına gelir. Bu kelime hem reddi, hem de isbatı içermektedir. Bu itibarla:

"La ilahe" Allah'tan başka ibadet edilenleri (tağutları) reddetmek;
 
İllallah ise, her türlü ibadeti, eşi, dengi, benzeri ve ortağı bulunmayan, bir olan Allah (celle celaluhu)'ya yapmaktır.

ÜÇ ESAS

29- Allah'ın sadece kendisine yapılmasını emrettiği ve başkasına yapılması şirk olan ibadet çeşitleri nelerdir? En az 5 tanesini sayınız.

İslam (teslim olmak), iman (kesin bir inançla inanmak) ve ihsan (Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek) gibi ibadetlerdir. Öyle ise dua, havf (korku), reca (ümit etmek), tevekkül etmek, rağbet (isteyerek yönelmek), rahbet (çekinerek korkmak), huşu (itaat ederek sakınmak), haşyet (bilerek korkmak), inabe (yönelmek), istiane (yardım dilemek), istiaze (sığınmak), istigase (imdat dilemek), kurban kesmek, adak adamak, hep ibadet çeşitlerindendir. Bunlar gibi Allah'ın emrettiği bütün ibadetler yalnızca Allah için yapılır.

30- İnsanın bilmekle yükümlü olduğu ve öldükten sonra kabirde sorulacağı üç esas nedir?

Kulun Rabbini, dinini ve peygamberi Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem–’i bilmesidir.

Çevrimiçi İbn Umer

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • İleti: 184
  • Değerlendirme Puanı: +7/-0
Ynt: İTİKADİ KAVRAMLARLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
« Yanıtla #1 : 17.02.2019, 23:33 »
Bismillahirrahmanirrahim

Hacim olarak ufak ama mahiyeti bakımından çok büyük ve değerli olan bu risaleyi PDF formatında aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
31 Yanıt
19290 Gösterim
Son İleti 10.04.2018, 00:45
Gönderen: Tevhid Ehli
0 Yanıt
3408 Gösterim
Son İleti 13.04.2016, 02:57
Gönderen: Uhey
3 Yanıt
4937 Gösterim
Son İleti 25.07.2016, 23:55
Gönderen: Tevhid Ehli
3 Yanıt
623 Gösterim
Son İleti 09.03.2020, 02:34
Gönderen: Tevhid Ehli
2 Yanıt
277 Gösterim
Son İleti 02.10.2020, 15:16
Gönderen: Tevhid Ehli