Darultawhid

Gönderen Konu: ORUÇ KİTÂBI  (Okunma sayısı 3677 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1239
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
ORUÇ KİTÂBI
« : 14.06.2015, 08:52 »
İndeks

ORUÇ KİTÂBI

Oruç Kitâbı (Giriş)

Ramazân’da Oruç Tutmaktan Muaf Tutulanların Hükümleri Bâbı

Orucu Bozan Şeyler Bâbı

Nâfile Oruçlar Bâbı

İ’tikâf Bâbı

كِتَابُ الصِّيَامِ

Oruç Kitâbı

كِتَابُ الصِّيَامِ

Oruç Kitâbı (Giriş)

Bâliğ, âkil ve oruç tutmaya güç yetiren her müslümana Ramazân’da o-ruç tutmak, vâcib’tir. Oruç tutmaya tâkat getirebildiğinde, çocuğa da tut-ması emredilir.214

Şu üç şeyden birinin olması ile oruç vâcib olur:215 Şabân’ın (otuza) ta-mamlanması, Ramazân hilâlinin görülmesi ve Şabân’ın otuzuncu gecesi hi-lâli görmeye mâni olacak şekilde havanın bulutlu veya tozlu (sisli vb.) ol-ması.216

Hilâli, tek başına gören kişi oruç tutar. Bu kimse âdil biriyse, insanlar o-nun sözüyle oruç tutar ve iki âdil kişinin (hilâli gördüklerine dâir) şehâdeti olmadıkça da orucu bozmazlar (bayram etmezler).217 Tek başına Şevvâl hi-lâlini gören ise orucunu bozmaz.218

İki kişinin şehâdeti ile otuz gün oruç tuttuysalar, (otuz gün sonunda hi-lâli görmeseler de) orucu bozarlar, eğer buluttan dolayı yahut bir kişinin sözü ile (hilâli görmeden Ramazân’a) başladıysalar bu durumda (hilâli) gö-rünceye kadar ya da süreyi (Şabân ve Ramazân’ın otuzar günlük sürelerini) tamamlayıncaya kadar orucu bozmazlar.219

Esîr (tutuklu kimse) aylar hakkında şüphedeyse, soruşturur (ictihâd ederek zamanı belirler) ve orucunu tutar. Eğer (tutuklunun ictihâd ederek hesaplama yoluyla tuttuğu) orucu Ramazân ayına veya sonrasına denk ge-lirse geçerlidir, ama öncesine denk geldiyse geçerli olmaz. [Zîrâ o yılın Ra-mazân’ı için hâlâ zaman vardır. (Mütercim)]
Alıntı
Dipnotlar:

214 Hirakî Rahimehullâh bunu: “Çocuk on yaşına geldiğinde eğer oruca gücü yeti-yorsa oruç tutması gerekir.” şeklinde ifâde etmiştir. (Muhtasar, sf 51) Ancak bu husûsta râcih olan, -Umde şarihi Makdisî Rahimehullâh’ın da beyân ettiği gibi- bunun vücûbiyet anlamında değil, müstehabblık manâsında olmasıdır. Her ne kadar namazı terk etmesinde olduğu gibi orucu terk etmesinden dolayı çocuk dövülse de bu vâcib olduğunu göstermez. [Dövülmesi edeplendirme babındandır. (Mütercim)] Bahâ’uddîn el-Makdisî Rahimehullâh, bu meyanda orucun farz olma şartlarını şu şekilde özetlemiştir:

a)   İslâm: Buna göre gerek aslî kâfirlere, gerekse mürtedlere oruç farz değil-dir. [Müslüman olduktan sonra da kazâ etmeleri gerekmez. (Mütercim)]

b)   Akıl: Deliye oruç farz değildir.

c)   Bülûğ: Çocuğa (yukarıda ifâde edildiği gibi) oruç farz olmaz. Bu vasıflara hâiz olan birisi eğer güç yetirebiliyorsa (iyileşme ümîdi olmayan hasta, yaşlı vb. değilse) oruç tutması vâcib’tir. (el-Udde, 1/213)

215 Hirakî Rahimehullâh oruca niyetle alâkalı şöyle demiştir: “Farz olan oruca (im-sâk vaktinden yani fecirden önce) gecenin herhangi bir sâatinde niyet edilmezse o oruç câiz olmaz. Oruca geceden niyet edip de imsâktan önce bayılan kişi güneş batana kadar ayılmazsa o gün tuttuğu oruç geçerli olmaz. Her kim bir şey yemeden gündüzün (herhangi bir vaktinde) nâfile oruca niyet ederse bu oruç geçerlidir.” (Muhtasar, sf 49)

İbnu Kudâme Rahimehullâh bu ibârenin şerhinde şunları söylemektedir: “Niyetin manâsı bir şeye kasdetmek, yönelmek ve herhangi bir tereddüd olmaksız-ın kalbin bir şeye i’tikâd etmesi demektir. Bu bakımdan niyetin kesinlik taşıması gerekir. Bu sebeble -meselâ Şabân’ın otuzuncu günü- eğer yarın Ramazân ise oruç-luyum şeklindeki bir niyetle tutulan oruç sahîh olmaz. Çünkü Ramazân’ın başlangı-cı ya hilâli görmekle, ya Şabân’ı otuza tamamlamakla veyahut da Hanbelîler nez-dinde Şabân’ın son akşamı havanın kapalı olmasıyla sâbit olur. Bu şer’î delîllerin hiç biri olmadan oruca niyet etmek geçerli olmaz. Kezâ müneccimlerin veyahut da astronomî ilmi ile uğraşanların hesaplamalarından yola çıkarak oruç tutan kişinin de orucu sahîh olmaz. Hesaplamaları sık sık isâbet de etse böyledir.” (el-Muğnî, 4/337-338)

216 Hanbelîlerin bu husûstaki delîli İbnu Ömer Radiyallâhu Anhuma’nın uygula-masıdır. Zîrâ o, Şabân’ın yirmi dokuzuncu gününün akşamı hilâli gözlemek için adam gönderir; eğer ki hava açık olduğu hâlde göremezse ertesi gün oruç tutmaz fakat hava kapalı olursa ertesi gün oruç tutardı. Bunu Ebû Dâvud Rahimehullâh ri-vâyet etmiştir.

İbnu Ömer Radiyallâhu Anhuma şöyle rivâyet etmiştir:


«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ»
“Hilâli gördüğünüzde oruç tutunuz, yine onu gördüğünüzde iftâr ediniz. Hava size kapalı olursa onu otuz olarak takdîr ediniz.” (Yakın lafızlarla Buhârî, Hadîs no: 1906; Müslim, Hadîs no: 1080)

İbnu Kudâme Rahimehullâh hadîsi en iyi ravisinin tefsîr edeceğini söyleyerek bu görüşü tercîh etmiştir. Ancak diğer üç mezhep âlimleri ve müctehidlerin ekserîsi bunu kabûl etmemiştir. Zîrâ hadîsin başka lafızlarında açık olarak şöyle buyrulmuştur:


«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»
“Hilâlin görünmesiyle oruç tutunuz, yine onun görünmesiyle iftâr ediniz. Hava size kapalı, sisli olursa Şabân’ı otuz olarak tamamlayın.” (Buhârî, Hadîs no: 1909)

Bu yüzden cumhûra göre hilâl görülemediği takdirde herhangi bir hesaba veya başka bir uygulamaya başvurulmadan Şabân otuza tamamlanır. Bu görüş İmam Ahmed Rahimehullâh’dan da rivâyet edilmiştir. (Tafsîlâtı için el-Muğnî, 4/330-333)

Meselenin hakîkatini İbnu Teymiyye Rahimehullâh şöyle açıklamıştır: “Eğer Şa-bân’ın son gününün akşamı bulut, sis gibi hilâlin görülmesine mâni olan bir şey mevcûtsa ertesi gün oruç tutmak ne vâcib’tir, ne de harâm’dır bilakis câizdir. Bu, selef ve haleften bir tâifenin görüşüdür. Ebû Hanîfe’nin de görüşü budur. İmam Ahmed’den bugünde oruç tutmaya dâir nakledilen yaygın rivâyetler de buna delâlet eder. Gerek onun gerekse sahâbeden herhangi birisinin sözlerinde bunun vâcib olduğuna delâlet eden bir şey yoktur.” (el-Fetâvâ’ul Kubrâ, 5/375)

Er-Ravz’ul Murbi’ adlı eserde de beyân edildiği gibi eğer insanlar Şabân’ın o-tuzun(un akşamın)da hava bulutsuz (açık) olmasına rağmen hilâli görmediyseler, bu durumda o gün oruç tutmaya başlamazlar. O gün oruç tutmak mekrûh’tur çün-kü o gün “Şek Günü”dür ve o gün (oruç tutmak) yasaklanmıştır. (Behûtî, er-Ravz’ul Murbi’, 1/225)

217 Zîrâ İbnu Ömer Radiyallâhu Anhuma’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem tek kişinin şehâdetiyle Ramazân’a başladığı hâlde Rama-zân’ın sonunda ancak iki kişinin şehâdetini kabûl ederdi. Âlimlerin ekserîyetinin kanâati de bu doğrultudadır. Bu husûsta (Ramazân’ın sonunda) kadınların şâhitlik-leri kabûl edilmez. (el-Muğnî, 4/419-420)

Nevevî Rahimehullâh ise bu husûsta şunları zikretmektedir: Ramazân hilâli hâ-ricinde gerek Şevvâl hilâli gerekse de diğer ayların hilâli iki tane hür, erkek, âdil şâ-hidin şehâdeti hâricinde sâbit olmaz. Nevevî ardından Ebû Sevr Rahimehullâh hâri-cindeki bütün âlimlerin bunu böyle kabûl ettiklerini dile getirmekte ve muhâlif gö-rüşleri zikrederek bütün bu muhâlif görüşlerin “şazz” ve “zayıf” olduğunu beyân et-mektedir. (el-Mecmû’ Şerh’ul Muhezzeb, 6/281)

218 Çünkü bu kişinin yanılmış olması mümkündür. Nitekim Ömer Radiyallâhu Anh -hilâfeti döneminde- hilâli gördüğünü iddiâ eden bir adama gözlerini silmesini em-retmiş ve gözünü sildikten sonra adam hilâli görememiştir. Ancak iki âdil şâhit hi-lâli görürse velev ki kadı nezdinde kabûl edilmemiş olsa da insanlar onların sözü ile bayram edebilirler. (el-Muğnî, 4/421)

219 İbnu Teymiyye Rahimehullâh bu ibârenin şerhinde şöyle demektedir: “Bir kişi-nin şâhitliği ile otuz gün oruç tutmuşlarsa ta ki en az iki kişinin şâhitlik etmesi sû-retiyle hilâli görünceye yahut Şabân ve Ramazân aylarının ikisini de otuzar gün o-larak (toplam altmış gün olarak) hesaplayıp bu süreyi tamamlamadıkları müddetçe bayram etmezler. Zîrâ Ramazân’ın başlangıcında oruç ihtiyâta binâen tek kişinin şâhitliğiyle başlatılmıştı. [Yoksa kâmil anlamda ayın başlangıcı tesbît edildiğinden dolayı değil. (Mütercim)]” (İbnu Teymiyye, Şerh’ul Umde, 4/151)
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1239
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
Ynt: ORUÇ KİTÂBI
« Yanıtla #1 : 14.06.2015, 08:58 »
بَابُ أحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانِ

Ramazân’da Oruç Tutmaktan Muaf Tutulanların Hükümleri Bâbı

Ramazân’da oruç tutmamak şu dört sınıf için mübâh’tır:

İlki; orucun kendisine zarar vereceği hasta ve namazı kısaltacak kadar uzun bir mesâfeye giden yolcu. (Hasta ve yolcudan müteşekkil) bu iki sınıf için orucu yemek daha efdaldır ve bunlar (oruç tutmadıkları günler sayısın-ca) kazâ ederler. (Hasta ve yolcu olmasına rağmen orucu yemez de) oruç tutarlarsa, (oruçları) geçerlidir.

İkincisi; hayızlı ile nifâslı kadındır. Orucu yerler ve (daha sonra) kazâ ederler. Eğer oruç tutarlarsa, (oruçları) geçersizdir.

Üçüncüsü; hâmile ile emzikli kadın. Eğer kendileri için korkarlarsa, orucu yerler ve (daha sonra) kazâ ederler. Eğer (henüz doğmamış veya an-ne sütü ile beslenen) bebekleri için korkarlarsa, orucu yerler, (daha sonra) kazâ ederler ve (oruç tutmadıkları) her gün için bir miskîni doyururlar.220

Dördüncüsü; yaşlılıktan veya iyileşme ümîdi bulunmayan (çaresi bu-lunmayan) bir hastalıktan dolayı, (oruç tutmaktan) âciz olanlar. Böyle olan birisi ise (oruç tutmadığı) her gün için bir miskîni doyurur.

Oruç yiyenlerin üzerinde (oruç yedikleri bütün günler için) kazâ etme-lerinden başka bir şey yoktur. Fercden cim⒠ederek (sünnet yerinden cin-sel ilişkiye girerek) orucunu bozan kimse bundan müstesnâdır. Bu durum-da olan birisinin ise, orucu kazâ etmesi ve ek olarak da bir köle âzâd etmesi gerekir, eğer bunu yapamazsa iki ay aralıksız oruç tutması gerekir bunu da yapamazsa altmış miskîni doyurmalıdır bunu da yapamazsa üzerinden yükümlülük sâkıt olur (düşer). Eğer cim⒠ettiyse ve henüz keffâret ödeme-diyse ardından ikinci defa cim⒠ettiyse bu durumda onun için bir keffâret vardır; eğer keffâreti ödeyip ikinci defa cim⒠ettiyse bu durumda onun için ikinci keffâret vardır. Ramazân’da imsâk etmesi (orucu bozan şeylerden sa-kınması) gereken herkese (meselâ o günün Ramazân olduğunu gün ortasın-da öğrenen kişi gibi), cim⒠ettiğinde (cinsel ilişkiye girdiğinde) keffâret vardır.

Geçerli bir mazeret ile (tutamadığı orucu) kazâ etmeyi bir sonraki Ra-mazân’a kadar erteleyene, kazâ etmesinden başka bir yükümlülük yoktur. Eğer ihmâlkârlıktan dolayı bunu yaptıysa bu durumda (tutamadığı orucu) kazâ etmenin yanında her gün için bir miskîni doyurur.

Eğer kazâ etmeyi ölene kadar geçerli bir mazeretten dolayı terk ettiyse, ona hiçbir şey gerekmez. Eğer mazeretsiz olarak bunu yaptıysa (öldükten sonra) onun adına (oruç yediği) her gün için bir miskîn doyurulur. Ancak (borçlu olduğu) oruç nezirden dolayıysa (adak orucuysa) bu durumda onun adına birisinin oruç tutması gerekir. Bütün taâtler için yapılan nezirlerde (namaz, sadaka, kurbân ve diğer adaklarda) hüküm aynıdır.
Alıntı
Dipnotlar:

220 İbnu Kudâme Rahimehullâh’ın el-Muğnî’de ifâde ettiği gibi bu tıpkı cim⒠keffâ-retinde olduğu gibi her miskîne bir müd (çeyrek sa’; yaklaşık yarım kilo ve fazlası) buğday ya da yarım sa’ (yaklaşık bir kg. ve daha fazlası) hurma veya arpa (veyahut da fitre olarak verilmesi câiz olan yiyeceklerden) vermek sûretiyle olur. (el-Muğnî, 4/395)

Hirakî Rahimehullâh ise şöyle demiştir: “Hayızlı ve nifâslı kadın imkânı olduğu hâlde ölene kadar orucunu kazâ etmezse, öldükten sonra (yakınları) oruç tutmadı-ğı her gün için bir miskîni doyurur.” (Muhtasar, sf 50)
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1239
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
Ynt: ORUÇ KİTÂBI
« Yanıtla #2 : 14.06.2015, 09:04 »
بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

Orucu Bozan Şeyler Bâbı

Her kim; yer, içer221 veya burnuna bir şey çekerse yahut hangi yoldan olursa olsun midesine herhangi bir şey ulaşırsa veya kusmaya çalışır da ku-sarsa (kasıtlı olarak kusarsa), istimnâ yaparsa (kendi isteğiyle menî getirir-se), (şehvet sebebiyle) öper yahut dokunur da bunun sonucu olarak menî ya da mezî boşalırsa, bakışı tekrarlayıp bunun netîcesinde boşalırsa, ya da hacâmat yaptırırsa222; bütün bunları kasıtlı olarak ve orucu hatırında oldu-ğu hâlde yaptığı takdirde orucu bozulur.223 Bunları unutarak yahut ikrâh altındayken yaptıysa orucu bozulmaz.

Eğer boğazına/yutağına sinek veya toz kaçarsa, ya da mazmaza (ağza su verme) veya istinşak (buruna su çekme) yaparken boğazına/yutağına su ulaşırsa, ya da (şehevî şeyleri) düşünür ve ardından (düşünme dışında başka bir eylemde bulunmaksızın) boşalırsa ya da idrâr yoluna (ilaç vb.) bir şey damlatırsa yahut ihtilâm olursa veya kasıtsız (istem dışı) kusarsa, oru-cu bozulmaz.224

Eğer, akşam olduğunu zannederek yer ve daha sonra gündüz olduğu or-taya çıkarsa, (o günün orucunu) kazâ eder. Eğer fecirin başlangıç zamanı husûsunda şüpheli (olarak) yediyse orucu ifsâd olmamıştır ancak güneşin battığından şüpheli bir şekilde yediyse, (orucu) kazâ eder.225
Alıntı
Dipnotlar:

221 El-Umde şarihi Makdisî Rahimehullâh’ın beyân ettiği gibi (geçerli) bir mazeret olmaksızın yiyip içilen şey, gıda türünden olsun veya çakıl taşı, toz gibi gıda ihtivâ etmeyen bir şey olsun fark etmez hepsi orucu bozar. (el-Udde, 1/221)

222 El-Umde şerhi el-Udde’de bu ifâdeye ilâveten “yahut başkasına hacâmat ya-parsa” denilmiştir. Hacâmat yoluyla kan aldıran kişinin orucunun bozulacağı görü-şünü İshâk, İbn’ul Munzir, İbnu Huzeyme, Atâ ve Abdurrahman bin Mehdi gibi bazı müctehidler dile getirmiştir. Dayanakları şu hadîstir:


«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
“Hacamât yapan da yaptıran da orucunu bozmuştur.” (Ebû Dâvud, Hadîs no: 2367-2371; Tirmizî, Hadîs no: 774; İbnu Mâce, Hadîs no: 1679-1681)

Diğer üç mezhepte ise hacâmatın orucu bozan bir fiil olduğu görüşü kabûl edilmemiştir. Bunlar, Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in oruçlu iken kan aldırdığına dâir rivâyetlere istinâd etmişler ve diğer hadîsleri ise değişik şekillerde îzâh etmişlerdir. (el-Muğnî, 4/350-352)

Şeyh’ul İslâm İbnu Teymiyye Rahimehullâh, bu meseleyi ele alarak, Basra ehli-nin Ramazân başlayınca hacamât dükkanlarını kapattığını, hacamât yapanın da ha-camât yaptıranın da orucunun bozulduğu yönündeki görüşün Ahmed bin Hanbel, İshâk bin Râheveyh, İbnu Huzeyme ve İbn’ul Munzir’in de aralarında bulunduğu hadîscilerin (Ehl’ul Hadîs’in) fakîhlerinin çoğunluğunun mezhebi (görüşü) olduğu-nu söylemiş, ve muhâlif görüşlere delîllerle cevâp vererek hacamâtın; hem haca-mât yapanın hem de hacamât yaptıranın orucunu bozduğunu söylemiştir. (İbnu Teymiyye, Mecmu’ul Fetevâ, 25/251-258’den özetle)

223 Hirakî Rahimehullâh bunlara ilâveten şöyle demiştir: “İslâm’dan irtidâd eden ki-şi de o andan itibâren orucunu bozmuş olur. Orucunu bozmaya niyetlenen kişi, ni-yet ettiği andan itibâren orucunu bozmuştur.” (Muhtasar, sf 49)

İbnu Kudâme Rahimehullâh ise nâfile oruçla alâkalı olarak; kişi orucu bozmaya niyetlenir fakat sonra tekrar oruca niyet ederse orucu bozulmaz, demiştir. (el-Muğnî, 4/371)

Yine Hirakî Rahimehullâh’ın söylediği gibi; “bunları yapan kişiye keffâret ol-maksızın sadece (bir gün) kazâ gerekir. [Keffâret ise yalnızca cinsî temâsla orucunu bozana gerekir. (Mütercim)] Sadece vâcib (farz) olan oruçlarda kazâ gerekir. [Nâ-file oruçların kazâ edilmesi gerekmez. (Mütercim)].” (Muhtasar, sf 49)

224 İbnu Kudâme Rahimehullâh orucu bozmayan bu husûslara ilâveten el-Muğnî’de şunları zikretmiştir:

“Tükürük yutmak -velev ki ağzında toplayıp yutsa da- orucu bozmaz. Oruçlu-nun banyo yapmasında da bir sakınca yoktur. Dişlerinin arasında atılması mümkün olmayacak kadar küçük bir parça yiyecek kalan kimse bunu yutsa orucu bozulmaz. Ancak yuttuğu parça dışarı atılması mümkün olan büyük bir parça ise orucu bozu-lur. Eğer ihtiyâç varsa oruçlu kimse yemeğin tadına bakabilir, ama ihtiyâç yoksa yemekten tatması mekrûh’tur. Eğer yemeğin tadını boğazında hissederse orucu bozulur.” (İbnu Kudâme, el-Muğnî, 4/354-360)

225 İbnu Kudâme Rahimehullâh bu husûsta şöyle demiştir: “Yemek yediği esnâda fecrin doğduğu kesinse kazâ gerekir. Ancak fecrin doğduğu şüpheliyse ta ki fecrin doğduğu kesinleşene kadar yiyip içebilir bundan dolayı bir şey gerekmez. Akşam ise güneşin battığı şüpheli olsa bile kazâ gerekir. Zîrâ aslolan ne ise onun hükmü devam eder. Fecirden önce aslolan gecenin devam etmesi olduğundan dolayı fecrin doğuşunu kesin bilene kadar gece devam ediyor sayılır. Güneş batmadan önce ise aslolan gündüzün devam etmesidir. O yüzden güneşin battığı kesin bir şekilde bilinene kadar oruç açılamaz.” (el-Muğnî, 4/389-391)

Ayrıca Hirakî Rahimehullâh’ın beyân ettiği gibi “Efdal olan sahûru geciktirmek, iftârı acele etmektir.” (Muhtasar, sf 51)
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1239
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
Ynt: ORUÇ KİTÂBI
« Yanıtla #3 : 14.06.2015, 09:09 »
بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

Nâfile Oruçlar Bâbı

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
“En efdal (üstün, nâfile) oruç Dâvud Aleyh’is Selâm’ın orucudur. O, bir gün oruç tutar bir gün yerdi.”226

«وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
“Ramazân ayından sonra en efdal oruç, Muharrem olarak adlan-dırdıkları Allâh’ın ayında tutulan oruçtur.”227

«وَمَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحَبُّ إلَى اللهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»
“Allâh’a; sâlih amellerin, Zi’l Hicce’nin (ilk) on gününden daha se-vimli olduğu gün yoktur.”228

«وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»
“Ramazân orucunu tutan ve sonrasında Şevvâl’den altı gün oruç tutan, bütün sene oruç tutmuş gibidir.”229

«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ»
“Âşûrâ (Muharrem’in onuncu) Günü230 oruç tutmak bir yılın keffâ-retidir.”231

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ»
“Arafe Günü oruç tutmak ise iki yılın keffâretidir.”232


(Arafe günü) Arafat’da olanın oruç tutması ise müstehabb değildir.233 Eyyam-ı Bîd’de234 oruç tutmak müstehabb’tır, Pazartesi ve Perşembe günü de (oruç tutmak müstehabb’tır).


«الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»
“Tetavvu’ (nâfile) oruç tutan kendi nefsinin emiridir; dilerse oruç tutar ve (orucunu bozmayı) dilerse yer.”235

Böyle bir kimsenin (orucunu) kazâ etmesi gerekmez. Kezâ bütün tetavvu’lar da (nâfile ibâdetler) böyledir, hacc ve umre dışında ki; bunların tamamlanması vâcib’tir, hac ve umreden her ne ifsâd edildiyse onun kazâsı yapılır.


«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى»
“Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem iki günde oruç tutmayı nehy-etmiştir; Ramazân Bayramı Günü ve Kurbân Bayramı Günü.”236

«نَهَى عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
“(Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Teşrîk Günleri’nde237 oruç tutmayı nehyetmiştir.”238

«إلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»
“Ancak, Temettu’ (haccı)239 yapan ve hedy (kurbânlık) bulamayan kimseye bu günlerde oruç tutması için ruhsat (izin) vermiştir.”240

Kadîr Gecesi, Ramâzan’ın son on gününün tek gecelerindedir.241
Alıntı
Dipnotlar:

226 Nesâî, Hadîs no: 2388 aynı anlamda; Buhârî; Hadîs no: 1131; Müslim, Hadîs no: 1159, Abdullâh İbnu Amr İbn’ul Âs Radiyallâhu Anhuma’dan.

227 Az farkla; Müsned-i Ahmed, Hadîs no: 8488; yakın lafızlarla Müslim, Hadîs no: 1163, Ebû Hureyre Radiyallâhu Anh’dan.

228 Yakın lafızlarla; Müsned-i Tayâlisî, Hadîs no: 2397, Abdullâh İbnu Amr İbn’ul Âs Radiyallâhu Anhuma’dan ve Hadîs’in bir benzeri; Tirmizî, Hadîs no: 758, Ebû Hureyre Radiyallâhu Anh’dan. Tirmizî, hadîsin “garîb” olduğunu söylemiştir. Buhârî’nin bazı nüshalarında bunun bir benzeri yer almıştır. Buhârî, Hadîs no: 969 ve açıklamalarına müracâat ediniz.

229 Yakın lafızlarla; Müslim, Hadîs no: 1164, Ebû Eyyûb el-Ensâri Radiyallâhu Anh’dan.

230 İbnu Kudâme Rahimehullâh el-Muğnî’de diyor ki: Ahmed ve İshâk’a göre Muharrem’in dokuz ve onuncu günleri oruç tutmak müstehabb’tır. Nitekim Atâ’dan (İbnu Abbâs Radiyallâhu Anh kanalıyla) yapılan rivâyete göre, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:


«صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ»
“(Muharrem’in) dokuz ve onuncu günleri oruç tutun, Yahûdilere muhâle-fet edin!” (Beyhekî, es-Sünen’ul Kubrâ, Hadîs no: 8404)

İmâm Ahmed Rahimehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ orucunu tutmak isteyen kimse, ayın başlangıcı konusunda müşkilat olduğunda üç gün oruç tutsun.” (İbnu Kudâme, el-Muğnî, 4/441)

İbn’ul Kayyim Rahimehullâh ise şöyle demiştir: “Âşûrâ orucu (fazilet bakımın-dan) üç mertebedir. En iyisi, hem bir gün öncesinde hem de bir gün sonrasında (toplam üç gün) oruç tutmaktır. Bunun ardından (efdallıkta) dokuzuncu ve onuncu günde (iki gün) oruç tutulması gelmektedir ve de hadîslerin çoğu böyle yapılması-na delâlet etmektedir. (Efdallıkta) bundan sonra da sadece onuncu gün oruç tutul-ması gelmektedir.” (İbn’ul Kayyim, Zâd’ul Meâd, 2/72)

231 Yakın lafızlarla Müslim, Hadîs no: 1162, Ebû Katâde Radiyallâhu Anh’dan.

232 Fâkihî, Ahbâru Mekke, 2768’de Abdulkerîm Ebû Umeyye’nin sözü olarak nakl-etmiştir. Bu rivâyette “gelecek senenin ve geçmiş senenin günâhlarına” şeklin-de açıklama vardır. Müslim, Hadîs no: 1162’de bir benzeri nakledilmiştir.

233 Hirakî’nin işâret ettiği gibi, Arafât’ta bulunan kişinin -du’â (ibâdet) için daha kuvvetli olabilmesi amacıyla- oruç tutması müstehabb değildir. (Muhtasar, sf 51)

234 Eyyam-ı Bîd: “Beyaz Günler” demektir, sahîh kavle göre Kamerî ayın orta-sındaki günler olan on üç, on dört ve on beşi gündüz güneşle gece de dolunayla aydınlanarak yirmi dört saati aydınlık olduğundan bu şekilde isimlendirilmişlerdir. (Bu minvâlde açıklamalar için bkz. El-Mutli’, 188)

235 Müsned-i Ahmed, Hadîs no: 26893; yakın lafızlarla Tirmizî, Hadîs no: 732, Ümmü Hânî Radiyallâhu Anha’dan. Tirmizî şöyle demiştir: Hadîsin isnâdı hakkında (olumsuz yönde) konuşulmuştur. Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in ashâbından ve başkalarından bir kısım ilim ehli bununla (hadîsin muktezâsıyla) amel etmiştir.

236 Müstahracu Ebî Avâne, no: 3133 ve yakın lafızlarla; Buhârî, Hadîs no: 1990; Müslim, Hadîs no: 1137. Ömer Radiyallâhu Anh’dan.

237 Teşrîk Günleri: Zi’l Hicce ayının on bir, on iki ve on üçüncü yani Kurbân Bay-ramı’nı takip eden ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerdir. (Bu minvâlde açıklamalar için bkz. El-Mutli’, 138)

238 Müsned-i Ahmed, Hadîs no: 16706, Yûnus bin Şeddâd Radiyallâhu Anh’dan. Ayrıca; Müslim, Hadîs no: 1141’de “Teşrîk günleri, yeme içme günleridir.” lafzıyla.

239 Temettu’ Haccı: Bir hac mevsimi içerisinde ayrı niyet ve ihrâmlar ile umre ve hac yapmaktır.

240 Aynı manâda Buhârî, Hadîs no: 1997-1998, Âişe Radiyallâhu Anha’dan ve İbnu Ömer Radiyallâhu Anhuma’dan.

241 Haccâvî Rahimehullâh’ın söylediği gibi, Kadîr Gecesi çok büyük ihtimalle Ramâzan’ın yirmi yedinci gecesidir. (Zâd’ul Mustaknî’, sf 84)
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1239
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
Ynt: ORUÇ KİTÂBI
« Yanıtla #4 : 23.07.2015, 21:02 »
بَابُ الْاِعْتِكَافِ

İ’tikâf Bâbı

İ’tikâf, Allâhu Teâlâ’ya orada taâtte bulunmak için mescide çekilmektir. İ’tikâf, nezr (adanmış) olması durumu hâriç, sünnet’tir, nezr olduğunda ise (yapılması adanan i’tikâfın) yerine getirilmesi lâzımdır (vâcib’tir).

Kadın için kendi evindeki mescidden başka, bütün mescidlerde i’tikâfa girmesi sahîh’tir. Erkek için ise cemâ’at ile namaz kılınan mescid dışında sahîh değildir ve cuma kılınan mescidde i’tikâfa çekilmesi daha efdaldır.

İ’tikâfa çekilmeyi veya namaz kılmayı belirli bir mescidde yapmayı nezr eden, i’tikâfı başka bir mescidde de yapabilir; ancak üç mescidden birinde (Mekke’deki Mescid-i Harâm, Medîne’deki Mescid-i Nebevî ve Kudüs’deki Mescid-i Aksâ) i’tikâfa çekilmeyi nezr eden müstesnâdır. Eğer, Mescid-i Harâm’da i’tikâfa çekilmeyi nezr ettiyse (adadıysa), orada i’tikâfa çekilmesi gerekir. Eğer Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in Mescid’inde (Mescid-i Nebevî’de) i’tikâfa çekilmeyi nezr ettiyse, Mescid-i Harâm’da da (Ka’be’de) i’tikâfa çekilebilir. Eğer Mescid-i Aksâ’da i’tikâfa çekilmeyi nezrettiyse, (diğer) ikisinden (Ka’be’den ve Mescid-i Nebevî’den) dilediğinde i’tikâfa çekilebilir.

İ’tikâfa çekilen kişinin kendisini, Allâh’a yakınlaştıracak şeylerle meşgûl etmesi ve (buna uymayan) malâyanî, boş söz ve fiillerden sakınması müste-habb’tır. İ’tikâf bunların hiçbirinden dolayı ibtâl olmaz.

(İ’tikâfa girmeden önce) şart koşmuş olması dışında242 (i’tikâfta olan kişi) yapması kaçınılmaz olan birşey için olmaksızın mescidden dışarı çıka-maz.243 Kadına da (şehvetle) yaklaşamaz. Yolu üzerindeki bir hastanın veya bir başkasının durumu hakkında, yanına çıkmaksızın sorarsa bu câizdir.
Alıntı
Dipnotlar:

242 El-Umde şarihi Makdisî Rahimehullâh’ın belirttiği gibi kişi hasta ziyareti, cenâ-zeye katılma, ailesini ziyâret etme, âlim ve sâlih bir kişinin yanına gitme gibi şeyleri i’tikâftan önce taahhüd ettiyse bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekir. (el-Udde, 1/233)

243 Er-Ravz’ul Murbi’ adlı eserde yapılması kaçınılmaz olan şeylere misâl olarak şunlar zikredilmiştir: Getirecek kimse olmadığı için yiyecek ve içecek getirmek; aniden kusmak, tuvalet ihtiyâcı, (gusül, abdest gibi) vâcib tahâretlenmeyi yerine getirme, cünüb olanın gusl etmek için ayrılması, cuma namazına gitmek veya şer’ân gerekli olan şâhidliği yerine getirmek. (Behûtî, er-Ravz’ul Murbi’, 1/245)


ooo Oruç Kitâbı’nın Sonu ooo
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimdışı İbn Teymiyye

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 707
 • Değerlendirme Puanı: +12/-0
Ynt: ORUÇ KİTÂBI
« Yanıtla #5 : 23.04.2020, 03:49 »
.
“Düşmanlarım bana ne yapabilir? Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir." Şeyhul İslam İbn Teymiyye (rahimehullah)

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
23 Yanıt
6830 Gösterim
Son İleti 21.08.2016, 02:16
Gönderen: Uhey
10 Yanıt
3600 Gösterim
Son İleti 25.07.2015, 19:33
Gönderen: Uhey
0 Yanıt
1820 Gösterim
Son İleti 09.05.2017, 00:37
Gönderen: Tevhid Ehli
Ramazan Ayı Ve Oruç

Başlatan Leys b. Sad Hutbeler

1 Yanıt
1955 Gösterim
Son İleti 23.04.2020, 03:51
Gönderen: İbn Teymiyye
3 Yanıt
323 Gösterim
Son İleti 25.05.2020, 05:42
Gönderen: Tevhid Ehli