Tevhide Davet

ET-TUHFET'UL MEDENİYYE Fİ'L AKÎDET'İS SELEFİYYE | ŞEYH HAMAD BİN NÂSIR

Başlatan İ'tisam, 23.01.2023, 21:47

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 4 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

İ'tisam


Ashabı yanında meşhur olan Ebû Hanîfe'nin, "Rabbim semada mıdır, yerde midir bilmiyorum" diyerek duraksayan kimseyi tekfir etmesi hakkındaki bu sözleri üzerinde bir düşünesin! Peki, "ne semadadır ne de yerdedir" diyerek nefyederek inkâr eden kişinin hükmü nicedir? Ebû Hanîfe, bu kişinin küfrüne Allâhu Teâlâ'nın şu buyruğuyla ihticac etmiştir:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Allâh'ın göklerin üstünde Arş'ın üzerinde olduğunu açıklamıştır ve "Arşı göklerinin üstündedir" demiştir. Bununla, Allâhu Teâlâ'nın şu buyruğunun,

﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Allâh'ın Arş'ın üzerinde olduğu anlamına geldiğini açıkladı. Sonra Ebû Hanife, Arş'ın gökte mi yoksa yerde mi olduğu konusunda duraksayan kimsenin de küfrünü ilâve ederek şöyle dedi: "Çünkü Allâh'ın semada olduğunu inkâr etti. Allâhu Teâlâ, yüceler yücesindedir ve O'na dua edilirken yukarıya doğru edilir, aşağıya doğru değil."

Ebû Hanîfe'den sonraki Ebû Yûsuf ve Muhammed gibi ashabı da aynı görüştedir. Nitekim kendilerinden rivayet edilenleri aktardık.

Hişâm bin Ubeydillâh da aynı görüştedir. Nitekim İbnu Ebî Hâtim'in ve Şeyh'ul İslam'ın isnatlarıyla rivayet ettiklerine göre, Muhammed İbn'ul Hasen'in arkadaşı ve Rey kadısı Hişâm bin Ubeydillâh, bir adamı Cehmîlikten dolayı hapsetmişti. Adam tövbe etti. Bunun üzerine imtihan edilmesi için Hişâm'ın yanına getirdiler. Hişâm, "Tövbe ettiği için Allâh'a hamdolsun" dedi. Hişâm onu imtihan ederek şöyle dedi: "Allâh'ın, arşının üzerinde olup mahlûkatından ayrı olduğuna şehadet ediyor musun?" Adam şöyle dedi: "Allâh'ın arşının üzerinde olduğuna şehadet ederim ama mahlûkatından ayrı olması nedir bilmiyorum." Bunun üzerine Hişâm şöyle dedi: "Bunu hapse geri götürün, çünkü tövbe etmemiş."[155]

Tahâvî'nin sözleri de ileride gelecek İnşallâhu Teâla.

El-Fikh'ul Ekber'de Ebû Hanîfe'den yine şöyle nakledilir: "Allâh Subhânehu ve Teâlâ mahlukatın sıfatları ile nitelendirilemez. O'nun eli, O'nun kudretidir veya nimetidir denilemez. Zira bu takdirde sıfat iptal edilmiş olur. Bu, Kader ve İ'tizâl ehlinin görüşüdür. Lakin O'nun eli, keyfiyetine dalınmaksızın O'nun sıfatıdır." [156]
El-Fikh'ul Ekber'de şöyle dedi:

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

"Allâh'ın eli onların ellerinin üzerindedir." (el-Fetih 48/10)

"Mahlukatının elleri gibi değildir. Allâh Celle ve Alâ, ellerin yaratıcısıdır. Allâh'ın yüzü mahlukatının yüzleri gibi değildir. Allâh bütün yüzlerin yaratıcısıdır. Allâh'ın nefsi mahlukatının nefisleri gibi değildir. Allâh nefislerin yaratıcısıdır.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (eş-Şûrâ, 42/11) [157]

Yine el-Fikh'ul Ekber'de şöyle dedi: "Allâhu Teâlâ'nın keyfiyetsiz olarak eli, yüzü ve nefsi vardır. Allâhu Teâlâ bunu Kuran'da zikretmiştir. O'nun gazabı, rızası, kazası ve kudreti keyfiyetine dalınmaksızın O'nun sıfatlarındandır. O'nun gazabı O'nun cezalandırmasıdır, rızası da sevabıdır denilemez." [158]

[Harfi harfine yapılan] alıntı sona erdi.


[155] İbnu Teymiyye, Beyânu Telbîs'il Cehmiyye, 3/697-698, 3/32-34.
[156] Yakın lafızlarla el-Fikh'ul Ekber, sf. 27, 159.
[157] Yakın lafızlarla el-Fikh'ul Ekber, sf. 159-161.
[158] Yakın lafızlarla el-Fikh'ul Ekber, sf. 159.

İ'tisam


Hicret Diyarının İmamı, İmam Mâlik bin Enes Radiyallâhu Anh'ın Görüşünün Zikri

Abdullâh bin Nâfi dedi ki: Mâlik bin Enes şöyle dedi: "Allâh semadadır. İlmi her yerdedir ve hiçbir şey ilminden hali değildir."

Bunu, İmam Ahmed'in oğlu Abdullâh rivayet etti.[159]

Ebu'ş Şeyh el-İsbahânî ve Ebû Bekir el-Beyhekî, Yahyâ bin Yahyâ'dan şöyle rivayet ettiler: Mâlik bin Enes'in yanında bulunuyorduk. Bir adam ona gelip şöyle dedi: "Ey Ebû Abdillâh!

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Nasıl istivâ etmiştir?"

Mâlik başını öne eğdi ve kendisini ter bastı. Sonra şöyle dedi: "İstivâ meçhul değildir. Keyfiyeti makul değildir. Ona iman etmek vaciptir. Onun hakkında soru sormak bidattir. Seni ancak bir bidatçı olarak görüyorum."

Sonra adamın oradan çıkarılmasını emretti. [160]

Hocası Rabî'a'dan da buna benzer sözler geçmişti. Rabî'a ve Mâlik'in "İstivâ meçhul değildir. Keyfiyeti makul değildir" sözleri, diğerlerinin "onları, keyfiyetsiz olarak geldikleri gibi geçirin" sözüne uygundur. Onlar, sadece keyfiyeti nefyetmişlerdir ve sıfatın hakikatini reddetmemişlerdir.

Eğer bu insanlar -Allâh Azze ve Celle'ye lâyık olduğu şekilde- istivânın manasını anlamadan mücerret bir lafza iman etmiş olsalardı, "İstivâ meçhul değildir. Keyfiyeti makul değildir" demezlerdi. Yine "onları, keyfiyetsiz olarak geçirin" de demezlerdi. Zira o takdirde istivâ bilinen bir şey değil, alfabe konumunda (anlam ifade etmeyen) meçhul olan bir şey olurdu.

Yine bir lafzın manası anlaşılmıyorsa, o lafız, keyfiyetinin nefyedilmesine ihtiyaç duymaz. Ancak sıfatlar isbat edildiği takdirde keyfiyetlerinin nefyedilmesine ihtiyaç duyulur.

Yine, sıfatları nefyeden kimsenin "keyfiyetsiz olarak" demesine ihtiyaç duyulmaz. Öyleyse, selefin mezhebi gerçekte sıfatları nefyetmek olsaydı, onlar "keyfiyetsiz olarak" demezlerdi. Herkim "Allâh, arş üzerinde değildir" derse, "keyfiyetsiz olarak" demesine ihtiyaç duymaz.

Yine onların, "Sıfatları geldiği gibi geçirin" sözleri de bu sıfatların delalet ettiği şeylerin olduğu gibi bırakılmasını gerektirir. Zira bunlar, birtakım anlamlara delalet eden lafızlar olarak gelmişlerdir. Eğer bunların delalet ettiği şeyler nefyedilmiş olsaydı, "mefhumlarının murad edilmediğine itikad ederek lafızları geçirin" denilmesi icap ederdi. Veya "lafızların hakiki anlamda delalet ettiği şeylerle Allâh'ın vasfedilemeyeceğine itikad ederek lafızları geçirin" denilmesi icap ederdi. Bu takdirde "geldikleri gibi geçirilmiş" olmazlardı. Yine bu takdirde "keyfiyetsiz olarak" denilmezdi. Çünkü sabit olmayan bir şeyin keyfiyetini nefyetmek, boş bir sözdür.

Mâlik ve Rabî'a'nın naklettiğimiz sözlerini zikrettikten sonra Zehebî şöyle dedi: "Bu ehlisünnetin tümünün görüşüdür: İstivânın keyfiyetini akledemeyiz hatta bilmeyiz. Kitabında haber verdiği şekilde Allâh'ın istivâsı malumdur ve O'na layık bir şekildedir. Bu hususta ne derine dalarız ne bilgiçlik taslarız ne de nefy ve isbat yönünden bunun gerektirdiklerine dalarız. Aksine susarız, selefin durduğu gibi dururuz ve biliriz ki bunun bir tevili olsaydı, sahabe ve tabiin buna girişirdi ve bu durumda onu ikrar edip, onu (geldiği gibi) geçirip onun hakkında susmaları onlar için mümkün olmazdı. Yine yakinen biliriz ki Allâh Celle Celâluhu'nun, sıfatlarında da istivâsında da nüzulünde de bir benzeri yoktur; O, zalimlerin söylediklerinden münezzehtir ve büyük bir ululukla yücedir." [161]

Velîd bin Muslim'in Mâlik'ten yaptığı ve tekrar zikredilmesine ihtiyaç duyulmayan rivayet geçmişti.
Ebû Hâtim er-Râzî dedi ki: Meymûn bin Yahyâ el-Bekrî bana tahdis edip dedi ki: Mâlik dedi ki: "Kim Kurân mahlûktur derse tövbe etmesi istenir. Tövbe ederse ne âlâ, aksi takdirde boynu vurulur." [162]


[159] Abdullâh bin Ahmed, es-Sunne, 1/280, no: 532, 1/173, no: 213.

[160] Beyhekî, el-Esmâ ve's Sifât, 2/305-306, no: 867.

[161] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Uluvv, sf. 139.

[162] Lâlekâ'î, Şerhu Usûl'il İ'tikâd, 2/346, no: 495.

İ'tisam


İmam Muhammed bin İdrîs eş-Şâfi'î Radiyallâhu Anh'ın Görüşünün Zikri

Şeyh'ul İslam Ebu'l Hasan el-Hekkârî, Ebû Şu'ayb ve Ebû Sevr'den rivayet etti, her ikisi de Muhammed bin İdrîs Rahimehullâh'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Üzerinde bulunduğum ve Süfyân, Mâlik ve buna benzer gördüğüm kimselerin üzerinde bulunduğu sünnete dair edinilecek görüş, Allâh'tan başka ibadete layık hak ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allâh'ın Rasûlü olduğuna şehadet etmeyi ikrar etmek ve Allâh'ın semâsında Arşının üzerinde bulunduğunu, dilediği şekilde mahlûkatına yakınlaşıp dilediği şekilde dünya semasına indiğini ikrar etmektir."

Şâfi'î Rahimehullâh devamında itikada dair diğer hususları zikretti.[163]

İbnu Ebî Hâtim şöyle dedi: Yûnus bin Abd'il A'lâ bize tahdis etti. Şöyle dedi: Şâfi'î'ye sıfatlar ve neye iman ettiği sorulduğunda onu şöyle derken işittim: "Allâhu Teâlâ'nın, Kitabında zikredilen ve nebisinin ümmetine bildirdiği isim ve sıfatları vardır. Allâh'ın mahlukatından kendisine hüccetin ikame edildiği hiç kimsenin bunları reddetmesine imkân yoktur. Çünkü Kuran bunlarla indirilmiş ve adalet sahibi kişilerin rivayet ettiklerine göre Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'in bunları dile getirdiği sahih olarak rivayet edilmiştir. Kendisine hüccet ikame edilmesinden sonra herkim bunlara muhalefet ederse kâfirdir. Kişinin muhalefeti kendisine hüccetin ikame edilmesinden önceyse cehaleti sebebiyle mazurdur. Çünkü akılla, görmekle ve tefekkür etmekle bunun ilmine ulaşılamaz. Bu husustaki haber kendisine ulaşmadıkça hiç kimse bu husustaki cehaleti sebebiyle tekfir edilmez. Bizler bu sıfatları isbat eder ve teşbih edilmesini nefyederiz. Tıpkı Allâh Subhânehu'nun nefsi hakkında teşbihi nefyedip şöyle buyurduğu gibi:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (eş-Şûrâ, 42/11) [164]

Şâfi'î'nin şöyle dediği de sahih olarak rivayet edilmiştir: "Ebû Bekr es-Sıddîk Radiyallâhu Anh'ın hilafeti haktır. Allâh semasında buna hükmetmiş ve kullarının kalpleri bunun üzerinde birleşmiştir."

Şâfi'î'den yapılan alıntı sona erdi. [165]

Hükmedilen şeylerin yeryüzünde olduğu malumdur. Kaza ise Allâh'ın meşietini ve kudretini kapsayan Allâh Subhânehu'nun fiilidir.

Şâfi'î, Risâle'nin girişinde şöyle dedi: "Hamd tümüyle Allâh'a mahsustur. O, kendi nefsini vasfettiği gibidir ve mahlûkatının O'nu vasfettiği şeylerden yücedir." [166]


[163] Zehebî, el-Uluvv, sf. 165, no: 443.

[164] Muvaffak'ud Dîn İbnu Kudâme el-Makdisî, İsbâtu Sifat'il Uluvv, no: 93.

[165] İbnu Teymiyye, el-Fetva'l Hameviyyet'ul Kubrâ, sf. 343.

[166] Şâfi'î, er-Risâle, sf. 7-8.

İ'tisam


İmam Ahmed bin Hanbel Radiyallâhu Anh'ın Görüşünün Zikri

Hallâl, Kitâb'us Sunne isimli eserinde şöyle dedi: Bize Yûsuf bin Mûsâ tahdis etti. Dedi ki: Bize Abdullâh bin Ahmed haber verdi. Babama şöyle dedim: "Rabbimiz Tebârake ve Teâlâ yedinci semanın üstünde arşının üzerinde, yarattıklarından ayrı olmakla beraber kudreti ve ilmi her yerdedir." Babam şöyle dedi: "Evet, hiçbir şey ilminden hali değildir."[167]

Hallâl dedi ki: Bana Meymûnî haber verdi. Dedi ki: Ebû Abdullâh'a "Allâh arşın üzerinde değildir" diyen birisi hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle dedi: "Onların sözlerinin hepsi küfrün etrafında dönüp durmaktadır." [168]

Hanbel şöyle dedi: Ebu Abdillâh'a şöyle denildi: "Allâh'ın şu buyruğunun anlamı nedir?

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴿

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

Yine Allâh'ın şu buyruğunun anlamı nedir?

وَهُوَ مَعَكُمْ﴿

"O sizinle beraberdir." (el-Hadîd, 57/4)

Ahmed şöyle dedi: "O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır ve Rabbimiz, hiçbir sınır ve sıfat olmaksızın arşın üzerindedir.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴿

"Onun Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır." (el-Bakara, 2/255) [169]

Ebû Tâlib şöyle dedi: Ahmed'e, "Allâh bizimle beraberdir" deyip sonra da şunu tilavet eden kişi hakkında sordum.

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴿

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

Ahmed şöyle dedi: "Ayetin sonunu alıp başını bırakıyorlar. Ona şunu okumalıydın!

أَلَمْ ‌تَرَ ‌أَنَّ ‌اللَّهَ ‌يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴿‌

"Göklerdeki her şeyi Allâh'ın bildiğini görmüyor musun?" (el-Mucâdele, 58/7)

İlim ile onlarla beraberdir. Allâh yine Kâf suresinde şöyle buyurmaktadır:

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴿

"Ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve Biz ona şah damarından daha yakınız." (Kâf, 50/16) [170]

Merrûzî şöyle dedi ki: Ebû Abdillâh'a şöyle dedim: Bir adam, "Ben Allâh'ın şöyle buyurduğu gibi derim" der:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴿

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

"Ben bunu söyler ve bunu aşarak başka bir şey söylemem," der.

Ebû Abdillâh şöyle dedi: "Bu Cehmiyye'nin sözdür."

Dedim ki: Peki, şunun hakkında sen ne dersin?

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴿

"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur." (el-Mucâdele, 58/7)

Şöyle dedi: "O'nun ilmi her yerdedir ve ilmi onlarla beraberdir." Yine şöyle dedi: "Ayetin başı, buradaki kastın O'nun ilmi olduğuna delalet eder." [171]

İmam Ahmed başka bir yerde şöyle dedi: "Ve Allâh Azze ve Celle arşının üzerinde, yedinci semanın üstündedir. Yerin en alt tabakasının altındakilerini bilir ve O mahlûkatından bir şey ile ihtilat [temas] hâlinde değildir. O Tebârake ve Teâlâ mahlûkatından ayrıdır, mahlûkatı da O'ndan ayrıdır." [172]


[167] Yakın lafızlarla İbnu Batta, el-İbânet'ul Kubrâ, 7/158, no: 115.

[168] Yakın lafızlarla Ahmed bin Hanbel, el-İlel ve Ma'rifet'ur Ricâl, ed-Dâr'us Selefiyye, sf. 197, no. 349.

[169] Yakın lafızlarla Lâlekâ'î, Şerhu Usûl'il İ'tikâd, 3/446, no: 675.

[170] Yakın lafızlarla İbnu Batta, el-İbânet'ul Kubrâ, 7/159-160, no: 116.

[171] Yakın lafızlarla Zehebî, el-Arş, 2/314.

[172] Yakın lafızlarla İbn'ul Kayyim, İctimâ'ul Cuyûş'il İslâmiyye, Dâru Atâ'ât'il İlm, sf. 305.

İ'tisam


Hallâl'ın rivayet ettiği er-Raddu ale'l Cehmiyyeye isimli kitapta -ki Hallâl, "Bu kitabı İmam Ahmed'in oğlu Abdullâh'ın el yazısından yazdım, Abdullâh da babasının el yazısından bunu yazdı" demiştir- şöyle dedi: "Cehmiyye'nin Allâh'ın Arşı'nın Üzerinde Bulunmasını İnkâr Etmelerinin Beyanı Hakkında Bâb"

Oysa Allâh Subhânehu şöyle buyurmaktadır:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Biz onlara şöyle dedik: "Siz neden Allâh Subhânehu'nun Arşı'nın üzerinde oluşunu inkâr ettiniz?"

Bunun üzerine Cehmîler dedi ki: "Allâh arşın altında olduğu gibi aynı zamanda yerin yedinci tabakasının altındadır, hem göktedir, hem yerdedir [hem de her yerdedir."

Ve şunu okudular:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

"Göklerde ve yerde Allâh O'dur." (el-En'âm, 6/3)]

Ahmed şöyle dedi: Bunun üzerine [onlara] dedik ki: "Müslümanlar, Rabb'in azametinden hiçbir şeyin bulunmadığı birçok yer biliyorlar. Sizin cisimleriniz, iç organlarınız, tuvaletler ve pislik yerleri Rabb Subhânehu'nun azametinden hiçbir şey olmayan yerlerdir. Allâh Azze ve Celle, bize gökte olduğunu haber vermiştir. Böylelikle Allâh Subhânehu iki ayette şöyle buyurmaktadır:

﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾

"Gökte olanın, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? {O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!}" (el-Mulk, 67/16-17)

Allâh yine şöyle buyurmaktadır:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

"Güzel sözler O'na yükselir." (Fâtır, 35/10)

[Allâh, Îsâ Aleyh'is Selâm'a şöyle dedi:]

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

"Seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim..." (Âl-i İmrân, 3/55)

[Allâh yine şöyle buyurmaktadır:]

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

"Bilakis Allâh onu, kendi katına kaldırmıştır." (en-Nisâ, 4/158)[173]

Mezkûr kitapta İmam Ahmed yine şöyle dedi:

"Azami derecede dalalete düçar olmuş Cehmiyye'nin inkâr ettiği şeylerden bir tanesi de Allâh'ın arşının üzerinde bulunmasıdır. Oysa Allâhu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"Rahmân arşa istivâ etti." (Tâ Hâ, 20/5)

Allâhu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"Ve sonra arşa istivâ etti." (el-Furkân, 25/59; es-Secde, 32/4) [174]

Sonra İmam Ahmed, Kuran'da bulunan delilleri nakledip şöyle dedi:

"Allâh Celle Senâuhu'nun kavlinin anlamı ise şudur:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

"Göklerde ve yerde Allâh O'dur." (el-En'âm, 6/3)

Allâh şöyle buyurmaktadır: Göktekilerin de ilâhıdır, yerdekilerin de ilâhıdır. O, arşın üzerindedir, ilmi, arşın aşağısını da kuşatmıştır. Allâh'ın ilminden hiçbir mekân gizli kalmaz. Allâh'ın ilminin bir mekânda olup da başka bir mekânda olmaması söz konusu değildir. İşte bu, Allâh'ın şu kavlinden dolayıdır:

﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

"Böylece Allâh'ın her şeye Kadîr olduğunu ve her şeyi ilimle kuşattığını bilesiniz." (et-Talâk, 65/12)

İmam Ahmed dedi ki: Bu hususta kendisinden ibret alınacak şöyle bir misal verilebilir: Bir adamın elinde saf billurdan bir bardak olsa ve içerisinde bir şey bulunsa, âdemoğulları bardağın içerisinde olmaksızın onların bakışları bu bardağı kuşatmıştır. Allâh Subhânehu -ki en yüce misal Allâh'ındır- mahlûkatından herhangi bir şeyin içerisinde bulunmaksızın tüm mahlûkatını ilmen kuşatmıştır." [175]


[173] Yakın lafızlarla Ahmed bin Hanbel, er-Raddu ale'z Zenâdika ve'l Cehmiyye, Dâru Gıras, sf. 287-290.

[174] Yakın lafızlarla Ahmed bin Hanbel, er-Raddu ale'z Zenâdika ve'l Cehmiyye, Dâru Gıras, sf. 287.

[175] Yakın lafızlarla Ahmed bin Hanbel, er-Raddu ale'z Zenâdika ve'l Cehmiyye, Dâru Gıras, sf. 292-294.

🡱 🡳

Benzer Konular (5)